Glavne vijesti

Postavljeni semafori na raskrsnici u Rakonjama

Juče su postavljeni semafori na raskrsnici u Rakonjama, koji će pojednostaviti i osigurati saobraćaj na ovom potezu.

Sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje Dejan Luković kazao je da je vrijednost investicije 43,100 eura.

-Radove je finansirala Opština Bijelo Polje, a izvelo ih je preduzeće ,,PTT Inženjering“ iz Podgorice. Postavljanjem semafora bezbjednost svih učesnika u saobraćaju će biti na većem nivou, a ova raskrsnica je od velikog značaja jer je na trasi obilaznice, kazao je Luković.

U Bijelom Polju obilježen 22. april - Dan Zemlje

Danas je u Bijelom Polju uz prisustvo vojske Crne Gore i predstavnika lokalne uprave obilježen Dan planete Zemlje, 22 april.

Ranije je iz Ministarstva odbrane saopteno da će Vojska Crne Gore u Bijelom Polju i Mojkovcu zasaditi po 29 stabala breze povodom obilježavanja Dana planete Zemlje. Na taj način Vojska Crna Gore želi da pruži doprinos obilježavanju ovog dana i pošalje poruku o značaju očuvanja i zaštite životne sredine, saopšteno je iz Ministarstva.

 

 

 

– Danas naša Vojska zajedno sa nama promoviše zaštitu i unaprjeđenje čovjekove okoline, jer zdrava okolina je sve što nam daje i stvara zdrave ljude, a to je najveće bogatstvo svakog društva. Obilježavanje ovog datuma ima za cilj da poveća svijest ljudi o ugroženosti životne sredine kako bi se angožovala cjelokupna javnost u sprečavanju daljeg ugrožavanja planete, poručio je Ljušković.

Dan planete Zemlje se obilježava 22. aprila, od 1992 godine, u SAD- u od 1971 godina, kao dan upozorenja na opasnost koja prijeti životu na zemlji i životnoj sredini.

U Bijelom Polju uz prisustvo predstavnika lokalne uprave stabla su zasađena u naselju Nikoljac, Ribnik.

Potporučnik Bojan Jovanović je naglasio da Vojska Crne Gore u sklopu svojih misija ima obavezu da u različitim situacijama asistira civilnim institucijama, a da je očuvanje životne sredine jedna od najznačajnijih misija, te da nam je izuzetno važno podići svijest građana u tom domenu.

 – Broj stabala simbolizuje broj zemalja članica NATO-a nakon učlanjenja Crne Gore u Alijansu. Breza je drvo koje inače simbolizuje mir, istakao je potporučnik Jovanović.

 

 

 

Predsjednik Žurić čestitao Vaskrs

U ime lokalne uprave i svoje lično, čestitam svim pripadnicima pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika - Vaskrs.

-Ovaj praznik nas podsjeća na važnost tolerancije i mira i svim vjernicima želimo da ovaj najradosniji hrišćanski praznik, koji se ove godine i po starom i po novom kalendaru obilježava istog dana, proslave upravo tako - zajedno sa porodicom i prijateljima u miru radosti i ljubavi.

 

Proslava Vaskrsa i drugih najvećih vjerskih praznika prilika je da naglasimo vrijednosti međusobnog uvažavanja, tolerancije i zajedništva ali i nadahnuće za nove izazove, čineći samo dobro, kako bismo naše Bijelo Polje učinili boljim za život svih građana i kako bi smo mladima ostavili kvalitetnu zalogu za budućnost.

 

Uvažavajući prava svakog čovjeka i kulturnu raznolikost, sa posebnim senzibilitetom za ugrožene i marginalizovane grupe, dostojanstveno, sa ljubavlju, otvorenog srca, nastavićemo da stvaramo bolje uslove života za sve one koji u našem gradu žive.

 

Ipak, tradicionalno i prepoznatljivo, naše najvažnije gradilište su mostovi multikonfesionalne i medjugeneracijske saradnje, ali i obrazovanja i vaspitanja mladih, u nastojanju da stvorimo izglede za što bolji život u bliskoj budućnosti. 

 

 

Organizovan Dan inkluzije ,, Ne odustaj, nastavi”

Udru­že­nje ro­di­te­lja dje­ce i omla­di­ne sa smet­nja­ma u raz­vo­ju ,,Oaza” u okvi­ru pro­jek­ta ,,In­di­vi­du­al­na tran­zi­ci­ja u so­ci­jal­noj in­klu­zi­ji”, organizovalo je danas u Bijelom Polju dan inkluzije pod motom ,,Ne odustaj, nastavi”.

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić kazala je da je Opština Bijelo Polje uvijek otvorena za saradnju sa svim institucijama i nevladinim organizacijama za ove i slične aktivnosti, jer su one dio lokalnih akcionih planova koji se realizuju na teritoriji Opštine Bijelo Polje, a koje su u interesu ove ciljne grupe.

-Opština Bijelo Polje je u predhodnom periodu realizovala sedam lokalnih planova akcije, koji se tiču života ranjivih grupa. Tim za izradu Lokalnog plana akcije za socijalnu inkluziju uradio ovaj plan za period 2017-2021 godina. Ovaj Tim je sastavljen od ljudi, koji imaju znanja i iskustva. Smatramo da smo uradili dobar Akcioni plan, za koji očekujemo da će biti usvojen na narednoj sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje, da bi smo što prije krenuli sa realizacijom svih planiranih aktivnosti, kazala je potpredsjednica Omerhodžić.

Se­kre­tar­ka Udru­že­nja ,,Oaza” Ra­se­ma He­ka­lo kazala je da se manifestacija Dan inkluzije realizuje u saradnji sa Opštinom  Bijelo Polje.

-Veliko mi je zadovoljstvo što su ovdje danas svi akteri koji su uključeni  u razvoj inkluzije u našem gradu. Sa nama su osnovne i srednje škole, Biro rada, poslovni sektor koji nam je izuzetno bitan, organizacije osoba sa invaliditetom. Posebno je zadovoljstvo, što smo svi na jednom mjestu, da promovišemo inkluziju i principe humanosti i tolerancije.Ovaj pro­je­kat se realizuje du­že od go­di­nu dana sa Udru­že­njem ,,Sta­ze” iz Pod­go­ri­ce i Na­ci­o­nal­nom aso­ci­ja­ci­jom – NAR­DOS, sa ci­ljem kre­i­ra­nja ade­kvat­nih me­ha­ni­za­ma za pro­fe­si­o­nal­nu ori­jen­ta­ci­ju i obra­zov­nu po­dr­šku dje­ci i omla­di­ni sa smet­nja­ma u raz­vo­ju, kroz raz­vi­ja­nje in­di­vi­du­al­nih tran­zi­ci­o­nih pla­no­va, kazala je Hekalo.

Održan javni razgovor o roditeljima i djeci u okviru kampanje ,,Zaustavimo nasilje”

Opština Bijelo Polje pridružila se kampanji UNICEF-a i Vlade Crne Gore ,,Zaustavimo nasilje“, uz podršku EU i Telenor fondacije, kroz organizaciiju javnog razgovora o roditeljima i djeci, koji je danas održan u hotelu ,,Centar„ a otvorena je i izložba ,,Muzej porodičnih sjećanja“ u Tržnom centru ,, Forum“.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić izrazio je zadvoljstvo, što se javni razgovor na ovu temu održava i u Bijelom Polju.

-Čovječanstvo duguje djeci ono najbolje što ima, piše u konvenciji Ujednjenih nacija o pravima djeteta. Ova rečenica predstavlja imperativ da moramo definisati sve najpovoljnije uslove koje možemo ponuditi najmlađima, te u sakladu sa tim izgraditi održiv sistem prioriteta, koji će omogućiti da se taj cilj realizuje. Kao što smo saopštili u Lokalnom planu akcije za djecu, zaista osjećamo da je mjera odgovornosti prema djeci  mjera naše odgovornosti prema sopstvenoj budućnosti. Tema nasilja nad djecom u porodici izuzetno je značajna, ali isto toliko i složena, kao društveno pitanje i svakako problem, koji svi pojedinačno u svojim porodicama, a u društvu zajedno moramo rješavati. Statistika  dobijena istraživanjima o stepenu ugroženosti djece predstavlja smo opomenu, ali nikako nije pouzdan pokazatelj stanja u toj oblasti. Međutim bilo, da je u stvarnosti u pitanju znatno manji ili znatno veći broj, ovim problemom se moramo baviti daleko energičnije i ne samo odlučnije sa pozicija zakona, već i znatno suptilnije i temljnije, sa pozicija vaspitanja, od predškolskog uzrasta, pa tokom čitavog obrazovnog sistema, kazao je predsjednik Žurić.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks kazao je da je posebno srećan, što je danas u Bijelom Polju u prepunoj prostoriji, koja još jednom odaje utisak da je ovo društvo socijalno najsvesnije i najprogresivnije.

-Izuzetno mi je drago, što se u ovom prostoru nalazi veliki broj mladih ljudi. Kada je u pitanju ova tema možemo govoriti čisto zdravorazmski i iz iskustva, ali danas postoje brojna saznanja iz nauke, posebno iz medicine, psihologije i neuronauke, koja nam govore koliko iskustva u ranom djetinjstvu utiču na emocionalni, socijalni i kongnitivni razvoj djeteta i koliko se ta iskustva odražavaju na rezultate u kasnijem životu, kako one uspješne tako i na manje uspješne. U proteklih nekoliko decenja mnogo toga smo naučili iz različitih istraživanja i naučnih saznanja, posebno o tome kako osobe postaju ono što jesu. Osvrnuo bih se na najvažnija saznanja, do kojih smo došli upravo putem nauke. To da je za cjeložuvotnu dobrobit svakog djeteta potreban, dubok i bogat odnos sa roditeljima i to posebno u periodu u prvih hiljadu dana života. Ono što u najvećoj mjeri potkopava ovu važnu vezu jesu i najveći rizici, kao što su nasilje, zanemarivanje i disfunkcionalni stilovi roditeljstva i oni su ti koji potkopavaju ovaj najvažniji životni odnos. Ovim ne želimo da osuđujemo ljude, koji imaju određenu pogrešnu roditeljsku praksu, jer je u pitanju nasliđeni mentalni model koji su roditelji usvojili u svom djetinjstvu, a onda ga prenijeli na svoju djecu i na narednu generaciju. Ovaj problem, kako pokazuju saznanja prisutniji  je, nego što smo mislili i do sada gotvo 40 procenata djece odrasta u uslovima u kojima ne postoje adekvatni uslovi  povezanosti izneđu djeteta i roditelja. Ovkva iskustva, osim loših postignuća u školi, vode i ka opštim i digoročnim lošim rezultatima, kad govorimo o ishodima života, zapošljavanju, lošem zdravlju, o lošim obrazvnim ishodima, problemima u ponašanju koja vode, ka većoj stopi kriminaliteta osoba sa takvim iskustvima u ranom djetinjstvu, kazao je Perks.

 

Predstavnica NVO ,,Udruženje psihologa“ Enisa Beganović kazala je da je nasilje širok pojam i da obuhvata veliki broj tema.

-Kada govorimo o nasilju mi govorimo o fizičkom, psihološkom, emocionalnom, vršnjačkom, seksualnom i mnogim drigim oblicima nasilja. U vaspitanju svoje djece roditelji najčešće koriste fizičko i psihološko kažnjavanje. To je taj tradicionalni pristup vaspitanja u kojem prepoznaju fizičke kazne ili nagrade kao ispravan način vaspitanja svoje djece, ali takve metode dovode do trenutnog efekta i njihovo krišćenje može ostaviti dalekosežne negativne posljedice na strukturu ličnosti djeteta, kazala je Beganović.

Predstavnica NVO ,,Roditelji“ Lepa Žunjić kazala je da je značajno što građanima Bijelog Polja može da predstavi novi servis podrške SOS roditeljsku liniju.

-Mi smo ovu liniju otvorili u februaru ove godine u saradnji sa UNICEFOM. Roditeljstvo je uloga koja se uči i roditelji su suočeni sa velikim zadatkom, a to je da vaspitaju i utiču na rast i razvoj svoje djece. Malo je podrške roditeljima u Crnoj Gori, pa smo se odlučili da to bude SOS linija iz razloga, što će biti dostupna svima, bez obzira u kojem gradu žive, kazala je Žunjić.

U Bijelom Polju održan memorijalni bokserski turnir Sanel Martinović

Sinoć je u bjelopoljskoj hali Nikoljac održan memorijalni bokserski turnir Sanel Martinović, u čast prerano preminulog člana bokserskog kluba Bijelo Polje.

Na turniru su učestvovali bokseri iz Crne Gore i Srbije, a turnir su otvorili najmlađi bokseri Strahinja Mrdak (BK Bijelo Polje) i Vlado Ilić (BK Zlatičanin), koji su meč završili neriješeno.

Gosti turnira bili su crnogorski bokseri, koji su primili specijalne zahvalnice:Ivan Strugar, Predrag Radošević, Ljubiša Mihajlović, Admir Cecunjanin, Remzija Dacić, Goran Radonjić, Dejan Zlatičanin i Nikola Sjekloća.


Supervizor je bila Marija Gvozdenović-Čivović, a sudije Đorđije Perović, Rade Vujović, Marko Đuričić, Ervin Mulić i Petar Ćorović.

Pokrovitelj turnira je Opština Bijelo Polje, generalni sponzor klub Sparta, dok je medijski sponzor radio Bijelo Polje.

Rezultati po kategorijama:

Pioniri: Filip Božović (BK Bijelo Polje) – Vuk Vuković (BK Zlatičanin) 3:0;

Luka Gačević (BK Bijelo Polje) – Tomislav Đinović (BK Zlatičanin) 0:3.

Školarci: Đorđe Smolović (BK Bijelo Polje) – Marko Zlatičanin (BK Zlatičanin) 3:0;

Darko Mrdović (BK Bijelo Polje) – Enis Adrović (BK Radnički) 3:0;

Marko Mijović (BK Zlatičanin) – Alija Arslani (BK Radnički) 1:2.

Juniori: Nebojša Leković (BK Budva) – Almir Memić (BK Mix) 0:3;

Balša Drobnjak (BK Bijelo Polje – Alen Mašović (BK Mix) 3:0;

Viktor Mihailović (BK Budućnost 97) – Nikola Šćekić (BK Radnički) 3:0.

Mladi: Luka Šumarac (BK Fontana) – Sanin Memović (BK Mix) 3:0;

Anes Arslani (BK Radnički)- Pavle Simović (BK Bijelo Polje) 0:3;

Seniori: Aleksandar Petrović (BK Fontana) – Aleksandar Ružić (BK Mix) 3:0;

Marinko Dobrašinović (BK Nikšić Stars) – Petar Prokić (BK Fontana) 0:3.

 

Odbojkaši Jedinstvo Bemaksa prvaci Crne Gore

Jedinstvo je večeras u Budvi, u trećem meču finala plej-ofa, savladalo Budvansku rivijeru 3:1 (25:19, 25:22, 21:25 i 25:21) i sa 3:0 u pobjedama osvojilo šampionski trofej.

Prvi meč u Budvi Bjelopoljci su dobili sa 3:2, dok su u drugom, pred svojim navijačima, slavili 3:0.

Trener Jedinstva Darko Prebiračević je kazao da je za njegovu ekipu ovo vrhunski rezultat, kome se malo ko nadao.

-Čestitke mojim momcima, ovo je, apsolutno, njihov rezultat, njihov uspjeh. Nadam se da smo ovim rezultatom uspjeli da se zahvalimo našem gradu, našoj publici i našoj opštini, koja je stala uz nas", dodao je Prebiračević.

Pobjednički pehar kapitenu Jedinstva Vladanu Rudiću uručio je predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore Cvetko Pajković.


Položeno cvijeće na Spomenik 12 ruža

 

Delegacije gradova Bijelo Polje i Svištov položile su danas cvijeće na Spomenik 12 ruža u Bijelom Polju, u znak sjećanja na 12 bugarskih đaka stradalih u saobraćajnoj nesreći u kanjonu Lima 2004. godine.

 

Predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković kazao je da se Bijelo Polje klanja sjenima djece, koja su stradala u ovoj nesreći.

 

-Ova nesreća povezala je dva grada, a prijateljstvo prerasta i u saradnju gradova Svištov i Bijelo Polje u obalasti sporta, kulture, ali su najavljeni i drugi oblici saradnje, kazao je Ljušković.

 

 Predsjednik Savjeta Opštine Svištov Kristijan Kirilov kazao je da je tragedija koja se dogodila prije 13 godina trajno povezala Svištov i Bijelo Polje.

 

-Bijelo Polje je naš grad pobratim, sa kojim njegujemo dobre odnose, a prijateljstvo ova dva grada će nastaviti da njeguju i naša djeca, kazao je Kirilov.

 

 

 Venceslav Eftimov, čija je ćerka stradala u kanjonu Lima, zahvalio se građanima i upravi Bijelog Polja za sve što su učinili da tragedija ne dostigne još veće razmjere.

 

 -Roditelj koji je izgubio dijete tuguje do kraja života. Mi smo zahvalni svim timovima koji su pritekli u pomoć prilikom spasavanja djece i vjerovatno bi tragedija bila još i veća za bugarski narod, da mještani Bijelog Polja i Prijepolja nijesu pritekli u pomoć. Mi to ne možemo zaboraviti Crnoj Gori i Srbiji, kazao je Eftimov. 

 

Osim na Spomenik 12 ruža, delegacije su položile cvijeće na spomenik u Gostunu, gdje su stradali bugarski đaci i na spomenik  žrtvama željezničke nesreće kod Bioča u Bijelom Polju.

 

 

 

U toku radovi na rekonstrukciji gradskog trga

Radovi na rekonstrukciji glavnog gradskog trga u Bijelom Polju, realizuju se planiranom dinamikom.  U okviru ove faze obezbijeđena je donacija, od strane kompanije Adriatic properties jednog od najznačajnijih investitora u Crnoj Gori sa sjedištem u Budvi.

Vrijednost radova je oko 480.000, a izvođač je firma Unipred iz Bijelog Polja. Projekat se realizuje u 3 faze, dok je ukupna površina obuhvaćena projektom 4.900 m2. Posle izvedenih laboratorijskih ispitivanja koje je dostavio izvođač radova i dobijanja potrebnih saglasnosti, odlučeno je da se u centralnom dijelu ulice postave granitne ploče dimenzija 30X30x6 cm i 60x30x6 cm, tipa Mariovo krin i Gabro-Jablanica, dok će krajevi biti obloženi granitnom pločama i kaldrmom dimenzija 10x10x10 cm svijetlo sive boje tipa Mariovo krin.

Prema riječima Milanka Minića, direktora Direkcije za izgradnju i investicije završetak radova je planiran za avgust 2017. godine. Završetak radova može zavisiti i od vremenskih uslova i drugih nepredviđenih radova, posebno kad su u pitanju podzemne instalacije jer se još ne posjeduje katastar podzemnih instalacija, istakao je Minić.

Za završetak treće faze rekonstrukcije gradskog trga je tender pri kraju, a to podrazumijeva izradu putnog zastora od hotela Bijela Rada do tržnog centra ''Forum''. Ovaj dio radova finansira Direkcija za javne radove Crne Gore.

Predsjednik Opštine Aleksandar Žurić je ranije najavio da je ovo samo prvi dio rekonstrukcije gradskog trga, jer je plan da se kroz oblik privatno-javnog partnerstava u dijelu donjeg parka grade dva poslovna kompleksa, što će dati trajan pečat najužem gradskom jezgru po čemu će Bijelo Polje biti prepoznatljivo.

 

Predsjednik Žurić priredio prijem za studentske predstavnike povodom Dana studenata 4.aprila

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Aleksandar Žurić sa saradnicima povodom 4.aprila Dana studenata upriličio je prijem za stedentske predstavnike bjelopoljskih fakultetskih jedinica.

Predsjednik Žurić je studentima čestitao njihov dan i poželio uspjeh u nastavku studiranja.

-Pokazali ste nam da imate izvanredne kvalitete i široka interesovanja, ali i određene probleme, koje ste na sastanku, koji je bio uprilečen prije desetak dana sa premijerom istakli. Procijenili smo da bi pravi, način obilježavanja ovog dana bio razgovor sa studentskim predstavnicima, između ostalog i o temama, koje ste toga dana postavili, kao najbitnije za funkcionisanje fakulteta u našem gradu. Ovaj razgovor je upriličen sa ciljem, da se dogovorimo kako u naredom periodu studentima vrijeme studiranja učiniti ugodnijim i olakšati određene situacije, sa kojima se suočavate. Lokalna uprava ima namjeru da nastavi da pruža podršku fakultetskim jedinicama, jer je Opština Bijelo Polje prije skoro 12 godina uredila prostor u kojem se danas nalaze fakulteti i kupila objekte u kojima se odvija nastava, a kroz dogovor sa Vladom Crne Gore ostavili smo nepromijenjen status programa, koji se nalaze u tom objektu. Dogovorili  smo se da dodatno unaprijedimo ambijent u kojem boravite. Prezentovali ste nam zahtjeve za koje, već sa kabinetom premijera pripremamo procedure i način, kroz koji ćemo odgovori za određene stvari, kazao je predsjednik Žurić.

Predstavnik studenata Pravnog fakulteta Jovan Bojović kazao je da je razgovarno o potrebama studenata o kojima je bilo riječi predhodne sedmice sa predsjednikom Vlade i njegovim saradnicima.

-Iz Opštine smo dobili ohrabrujuće podatke, da će lokalna uprava  kao i do sada ulagati velike napore za održaj kvalietnog studentskog standarda u Bijelom Polju. Opština će svojim djelovanjem nastojati, da studetima ispuni određene zahtjeve, koje smo danas iznijeli, pa će pojedinim fakultetskim jedinicama pomoći vezano za prostorne kapacitete nastojaće, da sa upravom Pravnog fakulteta zadrži jedinicu Pravnog fakulteta u Bijelom Polju, pružiće nam i logističku podršku, gdje smo zapostavljeni u odnosu na naše kolege iz Podgorice, a to je stipendiranje najboljih studenata. Opština Bijelo Polje će studentski standard, koji je na zadovoljavajućem nivou učiniti još boljim, kazao je Bojović.

Održan okrugli sto na temu:“Borba protiv korupcije-lokalna zajednica i lokalna samouprava na tom planu’’

Opštinski Tim za izradu i praćenje realizacije Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv korupcije NVO,,Euromost'' iz Bijelog Polja organizovali su danas okrugli sto na temu:“Borba protiv korupcije-Lokalna zajednica i Lokalna samouprava na tom planu“.

Učesnici tribine su bili predstavnici civilnog i javnog sektora, Uprave policije – Centra bezbjednosti u Bijelom Polju, predstavnici granične policije, a sastanku je prisustvovao i generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić, potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić, administratorka Opštine  Marina Petrić, opštinski tim za izradu lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije i rukovodioci organa lokalne samouprave opštine Bijelo Polje.

Vlada Crne Gore je u julu 2016. godine donijela operativni dokumenat za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, gdje se u okviru tog dokumenta takodje planira ukupno jedanest mjera odnosno aktivnosti koje se odnose na jedinice lokalne samouprave i koje se moraju redovno sprovoditi, pratiti i izvještavati.

Te mjere su pored ostalog, da je svaka opština dužna da donese plan integriteta, da su dužne da usvoje analizu planova integriteta u opštinama, da redovno prate proces zapošljavanja u jedinicama lokalne samouprave jer je to ocijenjeno i kao problematična oblast, da se godišnje prave izvještaji o realizaciji javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, da se kontinuirano sprovodi inspekcijski nadzor nad postupkom radnih mjesta odnosno oglašavanje i zapošljavanje u jedinicama lokalne samouprave.  

Prvobitno je obaveza Ministarstva javne uprave i upravne inspekcije, da se kontinuirano sprovodi inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada jedinica lokalne samouprave u sprovođenju Zakona o finasiranju lokalne samouprave, što je obaveza Ministarstva finansija, ali i obaveza opština da u tom pravcu pojačaju mjere za dosljedno sprovođenje ovog zakona, kao i to da se sprovodi inspekcijski i upravni nadzor nad zakonitošću rada jedinica lokalne samouprave u cilju praćenje i sprovođenja Zakona o uređenju prostora sa posebnim osvrtom vezano za legalizaciju objekata, što će u narednom periodu biti jako prisutna i naglašena aktivnost.

Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednica opština Crne Gore je istakao da se radi o jako važnom dokumentu koji obavezuje opštine, koji je ujedno i operativni dokument za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, a jedna od tih oblasti je oblast lokalne samouprave, pored oblasti obrazovanja, zdrastva, privatizacije, urbanizma, policije itd.

Almer Mekić predsjednik NVO,,Euromost'' je kazao, da veliki odaziv učesnika ovog okruglog stola pokazuje da su ovoj oblasti svi spremni da učestvuju i doprinesu svojim učinkom u skladu sa svojim obavezama. Koliki je značaj samo učešće civilnog sektora potvrđuje i današnji skup koji je organizovan na zahtjev NVO, uz učešće predstavnika NVO u opštinskom timu za izradu i praćenje realizacije lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije. Učešće civilnog sektora kada se tiče drugih aktivnosti, izrade odluka, naročito praćenje rada organa lokalne samouprave, kada se tiče javnosti i transparetnosti je od velikog značaja, istakao je Mekić.

 

 

Strana 1 od 87