Savjet za ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, kojim je predsjedavao ugledni bjelopoljski privrednik Hasan Ramović, održao je II sjednicu.

Predsjednik Savjeta, na početku prisutne je upoznao sa dnevnim redom na kojem su se našle tri teme: Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka, izvještaj o stanju privrede u Bijelom Polju i izvještaj o investicionim radovima u Bijelom Polju.

-Savjet danas djeluje u proširenom sastavu, jer u saradnji sa Direkcijom za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje razmatramo realizaciju Programa javnih radova sa akcentom na strateške projekte koje realizuje lokalna uprava, kazao je Ramović.

Savjet je donio 8 zaključaka.

Imajući u vidu da su strateški projekti od državnog značaja Đalovića pećina i Cmiljača najznačajniji za razvoj Bijelog Polja, koji u budućnosti treba da generišu najveću ekonomsku aktivnost, Savjet je donio zaključak da je potrebno imenovati projektne timove i lica koja će rukovoditi ovim projektima do potpune realizacije. Stručnim timovima je potrebno pružiti kompletnu tehničku i operativnu podršku.

U cilju prevazilaženja administrativnih barijera za pokretanje biznisa, potrebno je kadrovski ojačati Upravu za nekretnine, PJ Bijelo Polje, efikasnije rješavanje sporova od strane Direkcije za imovinu i zaštitu prava Opštine i Komisije za restituciju, sa posebnim akcentom na neriješeni spor u vezi firme ,,Vunko”, uraditi bližu Studiju lokacije bjelopoljskog dijela Bjelasice,nastaviti sa istraživanjem lokaliteta Kisjele vode.

Savjet pruža punu podršku Kompaniji ,,Meso-promet” za izgradnju fabrike za otkup voća i povrća.

Savjet je pokrenuo pitanje stavljanja u funkciju terase Hotela ,,Bijela Rada” i pitanje rekonstrukcije zgrade Hotela, imajući u vidu da se isti nalazi u užem centru grada.

Savjet je preporučio da se učine napori da vlasnik AD ,,Lenka”, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, izvrši osposobljavanje potrebnog broja radnika za pokretanje proizvodnje.

Imajući u vidu kapacitete kojima raspolaže DOO ,,Eko-Meduza”, potrebno je preduzeti mjere u cilju obezbjeđivanja sredstava za stavljanje u funkciju ovog preduzeća.

Izvještaj o realizaciji kapitalnih investicija je Savjetu podnio direktor Direkcije za izgradnju i investicije Milanko Minić.

Realizacija projekta ’’Valorizacija Đalovića pećine u Bijelom Polju’’ planirana je u periodu od 2015 do 2020. godine, a ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 13 miliona eura. Kapitalnim budzetom za 2017 godinu planirana su sredstva od 720.000 eura. Završena je prethodno Studija opravdanosti turističke valorizacije sa Idejnim rješenjem uređenja dijela pećine i infrastrukturom do Đalovića pećine, urbanističko-tehničko idejno rješenje za pećinu i klisuru u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje. Planirano je i raspisivanje javnog tendera za žičaru dužine 1700 metara po principu ’’projektuj i izgradi’’ i izgradnja puta Bistrica – manastir Podvrh u dužini od 6.5 km, a u toku je priprema tendera za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Gubavač-Bistrica u dužini od 8.7 km.

Što se valorizacije planine Bjelasice tiče, realizacija projekta Izgradnja Ski centra Cmiljača na Bjelasici planirana je u periodu od 2015 do 2020. godine, a procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 23 miliona eura. Planirana je izrada Glavnog projekta za izgradnju objekta površine 800 m2 sa 300 parking mjesta. Projektom koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma a planirana vrijednost je oko 1 milion eura. Osim toga, u planu je i izgradnja žičare dužine 1.100 metara, izgradnja puta Ravna Rijeka – Bjelasica             (Cmiljača) u dužini od 14 km. Do sada su izvedeni radovi na potezu Latinska kosa – Jasikovac, izuzev dijela od 350 m gdje postoje imovinsko-pravni sporovi.

Za rekonstrukciju regionalnog puta R10 Slijepač most – Pljevlja je ugovoreno da se rekonstruiše 8 mostova vrijednosti oko 1 milion eura. Ugovorena je sanacija kosina izgradnjom AB potpornih zidova u iznosu od 372.000 eura čija je realizacija u toku. Takođe, ugovorena je i rekonstrukcija dionice puta Crkvine – Vrulja na teritoriji opštine Bijelo Polje, dužine 3.5 km, a čija je vrijednost oko 1.5 milion eura. Inače, na teritoriji opštine Pljevlja rekonstruiše se 9 km ovog puta čiji je investitor Direkcija za saobraćaj Crne Gore.

U toku je realizacija I faze izgradnje gradskog kolektora čija je ukupna vrijednost oko 25 miliona eura. Ovaj projekat se radi u fazama, i to. Glavni kanalizacioni kolektor i sekundarna kanalizaciona mreža u tri faze, kao i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je planirano da se radi u dvije faze. Ugovorena vrijednost projektovanja i izgradnje I faze glavnog kanalizacionog kolektora sa pratećim objektima i dijela sekundarne kanalizacione mreže gradske i industrijske zone do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iznosi 3.110.803,61 eura a investitor je Delegacija EU u Crnoj Gori. Opština Bijelo Polje vrši reviziju glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova prve faze, a za ovaj posao je angažovana kompanija iz Italije.

Urađeni su i revidovani glavni projekti za Izgradnju pješačkog mosta Potkrajci – Njegnjevo ugovoreni su radovi i izabran je izvođaač DOO ’’Tehnoput’’ iz Podgorice a investitor je Direkcija javnih radova Crne Gore.

Projekat izgradnje javne rasvjete na obilaznici dužine 5 km je urađen i revidovan, a regulisana je i građevinska dozvola. Planirano je postavljanje LED rasvjete, ali, pošto je uložena žalba, čeka se odluka Državne komisije za kontrolu postupka. Investitor projekta je Direkcija javnih radova Vrne Gore.

Započeti su radovi na rekonstrukciji skupštinske sale u vrijednosti od 219.000 eura. Izvođač radova je firma DOO ’’Ing invest’’ iz Danilovgrada, a kapacitet sale iznosi 70 mjesta. Novoprojektovana sala je reorganizovana na pet nivoa, predviđen je i konferencijski sistem koji omogućava nesmetano održavanje sjednica lokalnog parlamenta.

Konstatovano je da su radovi na rekonstrukciji gradskog trga (I i II faza) površine oko 5.000 m2 u završnoj fazi. Popločavanje je izvršeno kvalitetnim granitnim pločama, rekonstruisana je gradska rasvjeta, a izvedeni su i radovi na postavljanju dekorativne rasvjete za osvjetljenje lipa na gradskom trgu. Investitori za rekonstrukciju gradskog trga su bili DOOO ’’Properties’’ Budva (donacija), Direkcija javnih radova Crne Gore i Opština Bijelo Polje, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 907 hiljada eura.

Urađen je i revidovan glavni projekat rekonstrukcije ulice br 1 u Resniku (od semafora do džamije), a raspisan je tender za rekonstrukciju I faze. Procijenjena vrijednost radova je oko 275 hiljada eura, a investitor je Direkcija javnih radova Crne Gore.

Započeti su sljedeći radovi na: rekonstrukciji ulice Lenke Jurišević (II faza) koji prevdiđaju polaganje fekalne i atmosferske kanalizacione mreže, urađen glavni projekat za rekonstrukciju raskrsnice ulice Mojkovačka, raspisan tender za izbor izvođača radova na rekonstrukciji vodozahvata na glavnom gradskom vodovodu u Majstorovini, tender za rekonstrukciju svečane sale Opštine Bijelo Polje, u toku izrada projekta fasada u ul. Slobode u centru grada, odabran tenderom izvođač radova za izgradnju zidane ograde oko gradskog groblja na Ribniku, kao i raspisan tender za odabir izvođača radova za izradu potpornih zidova u Lješnici i Pavinom Polju.

Za izgradnju osnovne škole ’’Dušan Korać’’ je urađen projekat u dvorištu postojeće u čijem sastavu je planirana i muzička škola.

Informacija o statusu privrednih društava i imovine van funkcije ili sa zastojem u privrednim aktivnostima je detaljno razmatrana.

Objekti ’’ Vunka u stečaju’’ su bilo od uvođenja stečaja 2008. godine potpuno van funkcije. Nakon 22 pokušaja prodaje imovine, stečajna uprava je napokon uspjela u tim namjerama i firma je prodata za iznos od 2.3 mil eura. Iz stečajne mase je radnicima isplaćeno 936 hiljada eura sa kamatama, a stečajni postupak jo traje dok se ne izvrši namirenje ostalih povjerilaca iz ostatka stečajne mase. Očekuje se odluka Vlade Crne Gore po zahtjevu ’’Vunka’’ u stečaju o ustupanju potraživanja Ministarstvu finansija za kredit, dok ima i spornih potraživanja čiji se status mora utvrditi u stečajnom postupku.

Savjet je razmatrao i statuse stečajnih postupaka u AD Industrija gornjih djelova obuće ’’Mladost’’, poslovni objekat bivšeg preduzeća ’’Viniplast’’, AD ’’Lenka’’ u stečaju, AD ’’Imako’’, DOO Eko Meduza, Fabrike za proizvodnju betonskih elemenata ’’Zaton’’, preduzeća Elkos’’ iz Rožaja, objekata TUP ’’Brskovo’’ na kisjelim vodama i Ribarevinama, te hotela ’’Bijela Rada’’.

Što se tiče fabrike za flaširanje mineralne vode AD ’’Bjelasica Rada koja je prestala sa proizvodnjom, konstatovano je da je dva puta nad njom pokrenut stečajni postupak, a oko 63 radnika očekuje aktiviranje ovog bivšeg privrednog subjekta. Trenutno se pristupilo davvanju izvorišta na koncesiju potgencijalnim investitorima putem tendera koji je u toku.

 

-Savjet će sagledati prirodne resurse naše opštine kao komparativne prednosti i voditi računa da se pokrene održiva proizvodnja sa sirovinskom bazom u našoj opštini i staviti poseban akcenat na biznis zone, a sve to radi stimulisanja osnivanja novih privrednih subjekata kao i unaprjeđenja konkurentnosti i podsticaja razvoja postojećih privrednih subjekata i otvaranja novih radnih mjesta.Savjet će djelovati u proširenom sastavu i u saradnji sa svim sekretarijatima, službama i direkcijama, kako bi se što bolje upoznali sa činjeničnim stanjem i zajednički donosili produktivne odluke i povlačili konkretne poteze zarad prosperiteta ekonomije u našoj opštini, kazao je na kraju Hasan Ramović, predsjednik Savjeta.