Na sjednici Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore, održanoj 7.marta 2018. godine, predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović imenovan je za člana i šefa delegacije Zajednice opština Crne Gore u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je konsultativno tijelo Savjeta Evrope koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je institucija Savjeta Evrope koja je zadužena za jačanje lokalne i regionalne demokratije u 47 država članica i koja procjenjuje primjenu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u zemljama članicama. Kao glas evropskih opština i regiona, radi na podsticanju konsultacija i političkog dijaloga između nacionalnih vlada i lokalnih i regionalnih vlasti, kroz saradnju sa Komitetom ministara Savjeta Evrope. Članice Kongresa su izabrani predstavnici lokalnih i regionalnih samouprava iz 47 evropskih zemalja. Kongres ima 324 člana i 324 alternativna člana.

Na istoj sjednici, predsjednik Smolović je imenovan i za člana Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore.

Zajednički savjetodavni odbor (ZSO) između Komiteta regiona EU i Crne Gore formiran je odlukom Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i EU. Glavni cilj osnivanja je promovisanje dijaloga i saradnje između regionalnih i lokalnih vlasti EU i lokalnih vlasti Crne Gore. Ovakvim vidom saradnje crnogorske lokalne vlasti se pripremaju za budući rad u okviru EU nakon članstva. Članovi ZSO-a su 8 lokalnih izabranih predstavnika iz Crne Gore i 8 članova Komiteta regiona EU. Takođe u ZSO ima alternativne članove i to 8 iz Crne Gore i 8 iz Komiteta regiona EU.