Prekogranična saradnja predstavlja okvir za ubrzane ekonomske integracije koji ima za cilj prevazilaženje postojećih razlika, povećanje nivoa razvijenosti prekograničnih regiona, kao i unaprjeđenje sveobuhvatne kulturne, socijalne i naučne saradnje uzmeđu lokalnih i regonalnih zajednica, istakao je predsjednik Opštine Petar Smolović, otvarajući danas u Bijelom Polju Info dan na kojem je najavljen Treći poziv u okviru Dunavskog transnacionalnog programa.

- Na lokalnom nivou, prekogranična saradnja značajno utiče na lokalne strukture i kroz jačanje kapaciteta pomenutih struktura, neophodnih za pripremu projekata i njihovo uspješno sprovođenje.

Smolović je podsjetio da su instituticije i organizacije iz Bijelog Polja do sada uspješno realizovale brojne projekte kroz prekograničnu saradnju.

-Dunavski transnacionalni program je finansijski instrument specifičnog opsega koji podržava objedinjavanje politika u odabranim poljima na području Dunavskog regiona. Osnovan je sa ciljem većeg stepena teritorijalne integracije u veoma heterogenom Dunavskom regionu, kaže Smolović.

Programski koordinator u Kancelariji za evropske integracije Veselin Šćepanović, rekao je da je Dunavski transnacionalni program  jedan od 107 interreg programa u periodu 2014-2020 godine.

-Ovi programi mogu biti, prekogranični, transnacionalni i interregonalni. Cilj Dunavskog transnacionalnog programa je rješavanje zajedničkih izazova i potreba u specifičnim oblastima politike u kojima se očekuje da transnacionalna saradnja, donese rezultate, kao i promocija ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije na području Dunavskog regiona, objašnjava Šćepanović.

Nacionalna kontakt osoba u Kancelariji za evropske integracije Miloš Marković, kazao je da je plan da ukupan budžet ovog poziva bude 60 miliona eura od čega 3,3 miliona je biti opredijeljeno za pratnere iz zemalja korisnica.

Područje Dunavskog transnacionalnog programa obuhvata 9 država članica EU(Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Njemačku, Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Sloveniju. Tri države korisnice Instrumenta pretpristupne podrške-IPA su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija i dvije države korisnice Instrumenta evropskog susjedstva-ENI( Moladavija i Ukrajina). Geografski, područje obuhvata Dunavski rječni sliv i planinska područja kao što su Karpati, Balkanske planine i djelovi Alpa. Ovo područje čini petinu teritorije EU, sa oko  114 milona stanovnika.

Ukupna vrijednost programskog budžeta 274,5 milona eura i sastoji se od doprinosa Evropske unije i nacionalnog kofinansiranja.