Ministar kulture Aleksandar Bogdanović potpisao sa sekretarkom Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saidom Čikić  Ugovor o sufinansiranju izrade projekta obnove južnog i sjevernog paraklisa na crkvi Sv Apostola Petra i Pavla u iznosu od 24 hiljade eura.

 

Osim ovog projekta Ministrastvo kulture će podržati 84 projekta na teritori cijele Crne Gore kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu.

Ministar Bogdanović je istakao da je kulturna baština prioritet svih savremenih državnih politika i dugoročni resurs, koji su nam ostavili naši preci i povjerili da čuvamo za buduće generacije. Rukovodeći se time, Ministarstvo kulture prioritetno se opredijelilo za zaštitu i očuvanje kulturnog nasljeđa i prenošenje provjereno dobre prakse prethodnih generacija budućim generacijama, u što autentičnijem stanju.

-Uvažavajući značaj ovog strateškog dokumenta, Ministarstvo kulture je Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu, obuhvatilo 85 projekata predloženih od strane nacionalnih i opštinskih javnih ustanova i samostalnih organa uprave iz oblasti kulturne baštine, uključujući i druge subjekte koji doprinose zaštiti, unaprijeđenju i popularizaciji kulturne baštine, koji se u najvećem dijelu odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima iz grupe fizički najugroženijih. Pored navedenog, Programom su tretirana i prezentacija i popularizacija kulturne baštine, edukacija i doedukacija stručnog kadra i tehničko-tehnološko osavremenjavanje lokalnih i nacionalnih institucija, a sa ciljem unaprijeđenja uslova za obavljanje muzejske, bibliotečke, kinotečke, arhivske i konzervatorske djelatnosti. Programom zaštite i očuvanja za 2019. godinu, izdvojeno je 1.132.000 eura rekao je Bogdanović.

 

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić kaže da projekat podrazumijeva konzervaciju i druga istraživanja radi izrade konzervatorskog projekta za sprovođenje  konzervatorskih mjera na predmetnom kulturnom dobru, uz angažovanje arhitekata, konzervatora, arheologa i istoričara umjetnosti.

-Sve se realizuje na osnovu prethodno dobijene saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kao i dozvole resornog Ministarstva. Projekat će se realizovati do 1.oktobra 2019. godine. Obnavlja se  južni i sjeverni paraklis na Crkvi Sv . Apostola Petra i Pavla, čiji je ktitor knez Miroslav poklonio crkvi jevanđelje, jedan od najstarijih i najljepših rukopisa pisanih na pergamentu ćiriličnim pismom. Realizacijom projekta stvaraju se uslovi za sprovođenje daljih aktivnosti na zaštiti i očuvanju ovog kulturnog dobra, objasnila je Čikić.