Na osnovu stava 1 tačka 5 člana 35đ Zakona o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG. br, 01/17),  na  osnovu  Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanja i sprečavanje prenošenja novog korona virusa ("Službeni list Crne Gore", br. 022/20 od 24.03.2020), Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Bijelo Polje usklađuje aktivnosti svih raspoloživih subjekata uz obavezu primjene pune aktivnosti u primjeni svojih nadležnosti na teritoriji opštine.

Uz obaveze iz Naredbe na sastanku održanom dana 25.03.2020. godine zbog povećanog rizika od širenja virusa Covid – 19,  Tim za zaštitu i spašavanje zaključuje:

  1. Nalaže se podizenje stepena primjene higijensko – epidemioloških mjera dezinfekcije u i na ulazima i izlazima objekata Opštine, svih dežurnih službi, javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština, da na dnevnom nivou vrše pojačane higijensko – epidemiološke mjere a koje se odnose na dezinfekciju. 
  2. Nalaže se Službi komunalne policije i Sekretarijatu za inspekcijske poslove da dodatno inteziviraju aktivnosti u saradnji sa Centrom bezbjednosti a u cilju primjene naredbi Vlade, da o preduzetim aktivnostima izvijeste Tim za zaštitu i spašavanje.
  3. Nalaže se svim organima lokalne uprave, javnim ustanovama i preduzećima kojima je osnivač Opština a koja se bave uslužnim i komunalnim djelatnostima da stvore uslove za obezbeđivanje funkcionisanja svih vitalnih resursa iz svoje nadležnosti a koji su značajni za nesmetano odvijanje života građana u Bijelom Polju.
  4. Apeluje se i upozoravaju se starija lica, lica sa hroničnim oboljenjima i lica sa invaliditetom da se maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju objekte stanovanja.
  5. Apeluje se na vlasnike apoteka, objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem i sredstvima za higijenu, sredstava za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, da vrše adekvatnu dnevnu dezinfekciju ulaza i samih objekata.

 

Zaključci stupaju na snagu danom objave na sajtu Opštine Bijelo Polje.