Danas je održana informativna radionica u okviru projekta ,,Razmisli, otpad je resurs”, koji realizuje Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i komunalno preduzeće,, Lim”.

 

Sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović kazao je da se projekat tiče edukacije i informisanja stanovništva o novom načinu upravljanja otpadom.

 

Mještani Prštevačke ulice su pozvani da prisustvuju radionici, jer je ta ulica uzeta kao eksperimentalna ulica projekta, gdje će se ovaj model primjenjivati, a što podrazumijeva odvajanje otpada na suvu i mokru frakciju na izvoru nastanka otpada.

 

Članovi radne grupe za realizaciju projekta su u skladu sa traženim opisom i potrebama projekta izabrali ovu lokaciju, a Ministrastvo održivog razvoja i turizma je finansiralo nabavku komunalnih posuda (kanti od 120 litara), koje će nakon prezentacije biti podijeljene mještanima.

 

“Inače ciljevi projekta u podudarnosti su sa ciljevima i obavezama koji su definisani u novom Lokalnom planu upravljanja komunalnim i neopasnim, građevinskim otpadom za period 2016 – 2020. koji smo usvojili krajem prošle godine”, kazao je Ćorović.

 

Ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma, na radionici je učestvovala Branka Milašinović koja je prisutnima prezentovala ciljeve i zadatke projekta, osvrnuvši se na važnost primjene novog načina odlaganja otpada.

Rukovodilac radne jedinice Čistoća, DOO “Komunalno-Lim”, Senad Pačariz kazao je da će ovo preduzeće vršiti usluge pražnjenja tih posuda.

 

-Dinamika pražnjenja posuda će biti dogovorena sa domaćinstvima koja su zadužila posude. Vidjećemo kako će se ovo realizovati u ovoj ulici. “Razlog odabira ove ulice leži u njenoj lokaciji, jer se nalazi pored rijeke Lim, čija obala je poprilično zapuštena a intencija je da se zaustavi dalje nepropisno odlaganje otpada na obali ove rijele”, kazao je Pačariz.