Radovi na izgradnji pješačkog mosta Potkrajci-Njegnjevo koji spaja dvije velike mjesne zajednice izvode se sa dobrom dinamikom.

U toku je montaža lučnih nosača, a do sada su izgrađeni oporci sa obje strane rijeke, kao i prilazna AB konstrukcija.

Položaj trase novog mosta je na mjestu starog postojećeg mosta prema PUP -u Opštine Bijelo Polje. Gabaritno novoprojektovani most je širok 3,95m, a širina njegove pješačke staze iznosiće 2,70m. Konstrukcija pješačke staze je armirano-betonska puna ploča debljine 12cm u montažnoj izradi oslonjena na podužne nosače. Sa njegnjevske strane projektovana je rampa za pristup licima sa invaliditetom, jer je postojeća ulica sa te strane niža od nivelete mosta. Projektom je predviđena zaštitna ograda na mostu sa obje strane.

Glavna rasponska konstrukcija mosta su dva lučna čelična nosača na koje se preko sistema zatega i podužnih nosača oslanja konstrukcija pješačke staze. Čelični lukovi predviđeni su od cijevi Ø508,10mm, dok je raspon lučnih nosača je 57,50m. Visina u tjemenu luka je 12,00m. Lukovi su na međuosovinskom rastojanju od 3,46m i uklješteni su u obalne oporce.

Investitor ovog projekta je Direkcija javnih radova Crne Gore i Opština Bijelo Polje, izvođač radova "Tehnoput-MNE" doo Podgorica, a usluge nadzora vrši firma "Projectman" doo Podgorica.