Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list RCG – Opštinski propisi“ br. 25/04, 33/06, „Sl.list CG – Opštinski propisi“ br.18/10 i 32/13) i člana 68 i 120 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13) s a z i v a m;

IV (četvrtu) sjednicu Skupštine Opštine Bijelo Polje, za 15.12.2014.godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u velikoj sali Skupštine Opštine.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

Zapisnik sa I, II i III sjednice Skupštine;

 1. Imenovanje sekretara Skupštine opštine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluke o imenovanju potpredsjednika Opštine;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovaju članova žirija za dodjelu Nagrade „3. Januar“;
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Opštine;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa uređenja prostora za 2014 godinu;
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije Benzinska pumpa „Ravna Rijeka“;
 7. Prijedlog Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije „Ušće“ u naselju Voljavac – Bistrica;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje puta Ravna Rijeka – Jasikovac;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog iteresa za potpunu i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i I faze kanalizacione mreže sa pratećim objektima;
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 11. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti na poljoprivredno, šumsko i ostalo negrađevinsko zemljište za fizička lica za 2014.godinu;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Bijelo Polje;
 13. Prijedlog Odluke o potvrdjivanju Ugovora o sufinansiranju objekta za potrebe penzionera;
 14. Prijedlog Odluke o prihvatanju prijedloga Sporazuma o saradnji sa Javnom zdravstvenom ustanovom „Dom zdravlja“ Bijelo Polje;
 15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta d.o.o Komunalno „Lim“ Bijelo Polje;
 16. Izbori, imenovanja i razrješenja;
 17. Odbornička pitanja i odgovori.

Napomena: Materijali pod tačkom 1,3, 15, 16 i 17 naknadno će Vam biti dostavljeni.

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

PREDSJEDNIK,

Džemal Ljušković,s.r