Na osnovu člana  31 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Sl.list CG’’, br. 51/08, 40/10, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i  člana 14 Statuta Opštine Bijelo Polje (‘’Sl. list CG – opštinski propisi’’, br. 25/04, 33/06, 18/10 i 32/13), predsjednik Opštine Bijelo Polje, d o n o s i

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o  izradi
Izmjena i dopuna DUP-a za naselje Loznice

Član 1

Izmjene i dopune DUP-a za naselje Loznice rade se  na način i po postupku utvrđenom članom 53. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a ne po skraćenom postupku utvrđenom članom 53a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata kako stoji u Odluci o izradi Izmjena i dopuna DUP-a za naselje Loznice (‘’Sl.list CG-opštinski propisi'', br.2/15).

 

 

Član 2

 

Član 4 Odluke o izradi Izmjena i dopuna DUP-a za naselje Loznice se mijenja i glasi: Rok izrade Izmjena i dopuna plana je 30 dana  od dana zaključenja ugovora sa obrađivačem plana kojem budu povjereni poslovi na izradi Izmjena i dopuna plana.

 

Član 3

 

Ova odluka će se objaviti u  ''Sl. listu CG - opštinski propisi''  i na sajtu www.bijelopolje.co .me

 

Član 4

 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ''SL. listu CG -opštinski propisi''.

 

 

 

Broj:01- 876

 

Bijelo Polje, 08.04.2015.godine

 

O P Š T I N A   B I J E L O   P O LJ E

 

 

 

PREDSJEDNIK

 

Aleksandar Žurić, s.r.