SAOPŠTENJE

NVO”Bjelopoljski demokratski centar” u saradnji sa Zavodom za Zapošljavanje Crne Gore je realizovala program javnog rada pod nazivom ,, Angažovanje lica na očuvanju životne sredine,, Put ka Evropi „

Ovaj program je trajao tri mjeseca počev od 10.05.2016godine, a za potrebe realizacije ovog programa angažovana su četiri lica sa evidencije Biroa Rada u Bijelom Polju. Cilj javnog rada je podizanje svijesti gradjana o značaju zaštite i unaprijedjenja životne sredine kao i unaprijedjenje informisanosti gradjana o pravima i obavezama u domenu efikasnog ispunjenja komunalnih obaveza i podsticanje načina prijavljivanja nesavjesnih gradjana nadleznim organima.U tom pravcu u toku trajanja ovog programa smo realizovali aktivnost ,,Zelena patrola”koja je obilazila naselja na području Opštine Bijelo Polje i tom prilikom evidentirala sva,,divlja”odlagališta otpada a što će biti sastavni dio izvještaja o analizi životne sredine u Bijelom Polju.U toku ove akcije na nekoliko lokacija zabilježeno je prisustvo smeća recimo na lokaciji ,,Muselić Krš,, na dionici puta Lješnica –Djapanov Grob-Grančarevo, zatim na dionici puta Lipnica-Obrov.Takođe na području MZ Kanje na putnom potezu Kanje-Milovo, i Kanje-Ograde. Takođe na području MZ Nedakusi na dionici puta Nedakusi –Gornje Šurevice nalazi se nelegalno odlagalište smeća.

 

NVO,,Bjelopoljski demokratski centar će početkom avgusta uputiti inicijativu nadležnim organiza i Javnim preduzećima sa ciljem uklanjanja divljih deponija kako u urbanom dijelu našeg grada tako i na ruralnom području .

Treba napomenuti da je neophodno primijeniti kaznenu politiku i novčano kazniti svakog pojedinca ali i pravno lice zbog nesavjesnog odnosa prema životnoj sredini

Zaista je neophodno raditi na podizanju nivoa svijesti građana s jedne strane ali i stvaranju uslova kroz obezbijeđivanje redovnog odvoza smeća ali i obezbjeđivanja kontenjera na ruralnom području kako smeće iz tih domaćinstava ne bi završavalo pored magistralnih puteva , rječnih korita i izvorišta na prostoru Opštine Bijelo Polje.

U Bijelom Polju.27.07.2016 godine                                                                       Izvršni direktor

Zdravko Janjušević