PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O NACRTU DETALJNOG
URBANISTIČKOG PLANA LJEŠNICA

 

1. Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Lješnica, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom  o utvrđivanju br.01- 9937/1 od 16.11.2016. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 23.11 do 07.12.2016.godine

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Lješnica i Program javne rasprave biće objavljeni u dnevnom listu ''Vijesti'' i na internet sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

3. Javna rasprava održaće se u Sali Skupštine opštine Bijelo Polje radnim danima u vremenu od 10 do 12 časova.

4. Prezentacija Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Lješnica od strane obrađivača URNBANPROJEKT AD ČAČAK, održaće se dana 29.11.2016.godine sa početkom u 12 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

5. Primjedbe i sugestije na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Lješnica, zainteresovani  mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode br. 5, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

6. Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje.

 

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
OPŠTINE BIJELO POLJE

 


 

 

Na osnovu čl. 42 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (''Sl.list CG'', br.51/08, 40/10, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), čl. 57 stav 1 tač. 11 i čl. 109 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG",br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06  i "Sl.list CG", br.88/09,3/10, 73/10 i 38/12),  čl. 60 stav 1 tač. 14 Statuta Opštine Bijelo Polje (''Sl. list CG -opštinski propisi'', br. 25/04, 33/06, 47/11, 18/10, 32/13 i 33/14), predsjednik   Opštine Bijelo Polje, d o n o s i :

 

 

ZAKLJUČAK

 

 

1.Utvrđuje se Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Lješnica i stavlja  na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 23.11.2016.  do 07.12.2016.godine.

 

2. Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, prema Programu koji je prilog ovog Zaključka.

 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se  u  jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na sajtu Opštine Bijelo Polje.

 

 

 

Broj:01 – 9937/1
Bijelo Polje, 16.11.2016.godine

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

 

Aleksandar Žurić, s.r.

 


Nacrt plana možete preuzeti ovdje...rar