Na osnovu člana 40 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (’’Sl.list CG’’-opštinski propisi br. 13/15, 15/15, 32/15, 06/16, 07/16) predsjednik Opštine , donosi:

 

ODLUKU

 O RASPOREDU  RADNOG VREMENA U ORGANIMA  LOKALNE UPRAVE

OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored radnog vremena organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje.

Član 2

 Radno vrijeme službenika i namještenika organa lokalne uprave određuje se od 07,00 časova do 15,00 časova.

 

Član 3

Odmor u toku dnevnog rada, u trajanju od 30 minuta, zaposleni mogu da koriste u intervalu od 11,00 časova do 11,30 časova.

 

Član 4

Radno vrijeme u Građanskom birou, određuje se od 7,00 časova do 16,00 časova  u toku radne nedjelje, a subotom od 8,00 časova do 12,00 časova.

 

Član 5

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove da organizuje rad u Građanskom birou, u skladu sa članom 4 ove Odluke.

 

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘’Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi ‘’.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             

  PREDSJEDNIK

 Petar Smolović


Skeniranu Odluku o rasporedu  radnog vremena u organima  lokalne uprave Opštine Bijelo Polje možete preuzeti ovdje...pdf