Na osnovu Zaključka predsjednika Opštine, br. 01 – 2215 od 01.03.2018. godine Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj sačinio je:

 

I Z V J E Š T A J

o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022

 

Predsjednik opštine Bijelo Polje je Zaključkom br. 01 – 2215 od 01.03.2018. godine utvrdio Nacrt Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022. godine, i obavezao Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 34/11), sprovede javnu raspravu u trajanju od 15 dana i to od 05.03.2018. do 20.03.2018. godine.

Predsjednik Opštine je:

  • zadužio Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj da sprovede javnu raspravu prema Planu koji je sastavni dio Zaključka
  • odredio da se ovaj Zaključak zajedno sa Planom Javne rasprave i Nacrtom Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022, objavi na sajtu Opštine Bijelo Polje u učini dostupnim svim građanima.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine, postupajući po Zaključku predsjednika Opštine je:

  • Javnu rasprava održao u trajanju od 05.03.2018. do 20.03.2018. godine
  • Nacrt Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022. godine je objavio na sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me, u štampanoj formi učinio dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj (kancelarija br. 1 II sprat Sportski centar Nikoljac).
  • Objavio u Dmevnim novinama Plan javne rasprave sa svim relevantnim informacijama.
  • Centralnu javnu raspravu o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022. godine održao u sali Pravnog fakulteta u Bijelom Polju, dana 16.03.2018. godine sa početkom u 12:00 h.
  • U sklopu Plana javne rasprave pozivao sve građane, privredna društva, preduzetnike, nevladine organizacije (NVO), organe, javne službe, mjesne zajednice, ekološka udruženja i sekcije, lovačka i ribolovačka udruženja i ostale zainteresovani da učešćem u javnoj raspravi i svojim sugestijama, komentarima, prijedlozima, kritikama isl. daju svoj doprinos kako bi sadržaj ovog Plana bio što kvalitetniji, i pozvao ih da primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljaju Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, u pisanoj formi, na adresu Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, Opština Bijelo Polje, ul. Slobode bb, preko arhive, do kraja javne rasprave, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretar Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj i članovi Radne grupe za izradu ovog Plana, održali su u sklopu Centralne javne rasprave izlaganje, i brojnim prisutnim građanima, službenicima, NVO, predstavnicima uprave, lokalne samouprave idr. predočili sadržinu i ciljeve Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja.

Sugestija, predloga i zahtjeva za dopunama Nacrta ovog Plana je bilo od strane prisutnih na centralnoj javnoj raspravi, a takođe, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj je dobio jedan dopis u pisanoj formi sa prijedlogom o dopunama i sugestijama.

Na bazi Nacrta Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. godine i prihvaćenih sugestija i prijedloga tokom javne rasprave, utvrdjen je Prijedlog Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. Godine koji će biti upućen Ministarstvu održivog razvoja i turizma radi dobijanja mišljenja a nakon toga i SO Bijelo Polje na usvajanje.

 

Prilog 1: Odgovori na primjedbe, sugestije, komentare i prijedloge sa javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. Godine

Prilog 2: Spisak prisutnih građana na Centralnoj javnoj raspravi

 

Izvještaj sačinili:

  1. Jasmin Ćorović, s.r
  2. Dijana Grujić, s.r

 

Odgovori na primjedbe, sugestije, komentare i prijedloge

 

Primjedbe, sugestije, komentari, prijedlozi

 

Odgovori

1.      Muamer Suljević, ribolovac

 

1.1 Predlaže da se formira Služba a u njenom sastavu Komisija za zaštitu rijeke Lim, čiji članovi bi bili : ekolozi, biolozi, predstavnici sportskih ribolovaca, predstavnici komunalne policije pravnici.
Zadatci i ciljevi ove komisije bi bili :
- da se u najkraćem roku detektuju,  evidentiraju i procesuiraju svi
zagađivači kako vode tako i obale rijeke Lim na teritoriji opštine Bijelo
Polje
- da se u saradnji sa komunalnom policijom zaustavi bacanje smeća kako na
obalama tako i u samoj rijeci Lim
- da se sačini izvještaj o trenutnom stanju ovog ekosistema a naročito o
stanju ribljeg fonda kao i kompletne flore i faune rijeke i obalnog pojasa.
- da sačini studiju o brojnosti populacije ptica Kormorana i njihovom
uticaju na riblji fond rijeke Lima.
- da se eliminišu sve mogućnosti eksploatacije šljunka iz rijeke Lim,
naročito one koje se vrše pod izgovorima čišćenja sprudova.
- da se redovno vrši poribljavanje plemenitim vrstama ribe
- da se redovno ispituje kvakitet vode u smislu stepena zagađenosti
- da se redovno sačinjavaju i podnose izvještaji o svim aktivnostima
SLUŽBE-KOMISIJE
- da se formira internet stranica na kojoj bi bile objavljivane sve
aktivnosti SLUŽBE - KOMISIJE

1.1 Nadležnosti zaštite rijeke Lim od nepropisnog odlaganja otpada su u opisu poslova Komunalne policije, komunalne inspekcije i ekološke inspekcije, dok su nadležnosti zaštite i upravljanja eksploatacijom šljunka iz rječnih korita u nadležnosti Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, tako da je nepotrebno formirati dodatnu službu koja bi se bavila zaštitom rijeke Lim pored ovih već postojećih.

Ciljeve koji su ovdje pobrojanji inkorporirani su u okviru pomenutih službi i institucija, tako da: procesuiranje zagađivača je postupak koji sprovode inspekcijske službe u saradnji sa sudskim organima, odlaganje otpada u rječna korita je zabranjeno Zakonom o upravljanju otpadom, Zakonom o komunalnim djelatnostima a od nedavno i Odlukom o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Bijelog Polja, trenutno stanje ribljeg fonda kao i kompletnog stanja flore i faune rijeke i obalnog pojasa rijeke Lim istraženo je u sklopu izrade Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. godine koji je u fazi donošenja, studija o brojnosti ptice Kormoran njen uticaj na riblji fond rijeke Lim može da bude tema projekta određene institucije ili NVO a da se finansira iz Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja opštine Bijelo Polje, u sklopu kojeg se nalazi i mjera koja predviđa finansijsku podršku za izradu ovakvih studija, isto tako postoji mogućnost finansiranja projekata poribljavanja, od strane opštine a kroz pomenuti program mjera, ispitivanje kvaliteta vode vrše stručne službe, a na zahtjev Opštine već su se vršila i vrše ovakva ispitivanja.

2.      Esad Bošnjak, ribolovac

 

2.1 Konstantovao da je stanje rijeke Lim u veoma lošem stanju, korito i obale Lima su zagađene a samim tim i brojnost ribe u padu.

2.2 Dao prijedlog da se poveća kontrola eksploatacije šljunka iz rječnog korita Lima i da se poveća kontrola odlaganja otpada u Lim i Bistricu.

2.1 U sklopu Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. godine, urađeno je istraživanje rijeke Lim i napravljen presjek trenutnog stanja biodiverziteta ove rijeke. Takođe, jedan od zaključaka jeste da stanje biodiverziteta Lima nije na zadovoljavajućem nivou, pa su u Planu predložene mjere zaštite i unapređenja.

 

2.2 Ovaj prijedlog je već dat u opisu mjera zaštite rijeke Lim koje su izrađene u sklopu Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. godine.

3.      Rifat Kajabegović, prof. biologije

 

3.1 Predlaže veću podršku lokalne samouprave u dijelu zaštite rijeke Bistrice i ostalih Rijeka kao i prirode uopšte.

3.1 Osnivanjem Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, lokalna samouprava opštine Bijelo Polje je pokazala odlučnost u pružanju veće zaštite rijeke Bistrice i ostalih Rijeka kao i prirode Bijelog Polja. U sklopu Sekretarijata osnovan je sektor za održivi razvoj koji se bavi isključivo pitanjima zaštite životne sredine i prirode. Rezultat rada tog sektora je i Lokalni akcioni plan zaštite biodiverziteta Bijelog Polja, u sklopu kog su predviđene mjere zaštite rijeka, kao i Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim otpadom. Donesen je i Program mjera za podsticaj održivog razvoja a kroz taj Program i određana sredstva za realizaciju zaštite i očuvanja životne sredine. Takođe, lokalna samouprava, kroz finasiranje NVO sektora posopješuje između ostalog i projekte zaštite prirode, i životne sredine.

4.      Almer Mekić, NVO Euromost

 

4.1 Iznio primjedebe u dijelu plana koji se odnosis na institucionalni okvir, gdje nijesu pomenute određene NVO iz Bijelog Polja a koje se između ostalog bave i zaštitom biodiverziteta,

4.2 Iznio primjedbe na dio Plana koji obrađuje predviđene aktivnosti zaštite biodiverziteta, jer nijesu date konkretne aktivnosti koje bi doprinijele većem stepenu zaštite biodiverziteta.

4.1 Prihvata se prijedlog, pa će dio Plana koji se odnosi na institucionalni okvir biti izmijenjen na način da se u tom dijelu unesu zaista relevantne institucije.

 

4.2 Odbacuje se primjedba kao neosnovana, jer u sklopu Lokalnog akcionog Plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. godine, date su mjere očuvanja i zaštite biodiverziteta, čime su određeni pravci djelovanja u skladu sa politikom održivog razvoja i principima zaštite sadržanim u Zakonu o životnoj sredini, Zakonu o Zaštiti prirode, Nacionalnom strategijom biodiverziteta 2016-2020. godine, Nacionalnalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine i ostalim krovnim državnim dokumentima iz ove oblasti.

5.      Zdravko Janjušević, NVO Bjelopoljski demokratski centar

 

5.1 Iznio sugestiju da bi u dijelu Plana koji se odnosi na mjere zaštite trebalo dodati rubriku “indikatori realizacije mjera” kako bi se omogućilo kvalitetnije praćenje realizacije pomenutih mjera.

5.1 Prihvata se prijedlog, pa će se u dijelu Plana koji se odnosi na mjere zaštite izraditi rubrika sa indikatorima uspješnosti realizacije predloženosti mjera kako bi se omogućilo kvalitetnije praćenje realizacije pomenutih mjera

 

 

SEKRETARIJAT ZA RURALNI I ODRŽIVI RAZVOJ


Evidencija prisutnih na centralnoj javnoj raspravi Nacrta Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022. godine ... pdf