Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 52/14,76/15, 83/16, 92/17) i Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.011/18)  sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

ODLUKU

o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih

subjekata za 2018.godinu

 

Član 1

Shodno Odluci o budžetu Opštine Bijelo Polje (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.011/18) utvrđuje se  visina budžetskih sredstva koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima za finansiranje redovnog rada za 2018.godinu.

Član 2

 

Iznos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata određen je shodno čl.11 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i prenosiće se političkim subjektima mjesečno, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član.3

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima određena je na osnovu čl.11 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i to:

 

Naziv partije

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

4.285,42

SNP

1.738,05

SDP

1.313,49

Bošnjačka stranka

676,64

Nova srpska demokratija

676,64

Bošnjačka demokratska partija

464,36

Pokret za promjene

464,36

Grupa građana  - demokratska narodna partja

464,36

UKUPNO:

10.083,33

 

Član 3

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 01.01-31.03.2018.godine br.05/1-753 od 25.01.2018.godine.      

 

                                                                                                                            Sekretarka

Alida Nuhodžić


Skeniranu Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu možete preuzeti ovdje...pdf