Odgovore na primjedbe i predloge sa javne rasprave na Nacrt za mHE "Lještanica" i izvještaja o strateškoj procjeni  uticaja LSL na životnu sredinu možete preuzeti ovdje ... pdf