Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

 

ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 28. 12. 2018. godine, (petak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

Zapisnik sa III sjednice Skupštine Opštine

 

 1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bijelo Polje za 2018.godinu;
 2. Predlog Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu;
 3. Program uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2019.godinu;
 4. Program rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2019.godinu;
 5. Predlog Odluke o imenovanju Sekretara Skupštine opštine;
 6. Predlog Odluke o donošenju Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2018-2021.godina;
 7. Predlog Odluke o donošenju Lokalnog plana akcije za integraciju Roma za period 2018-2022. godina;
 8. Predlog Programa podizanja spomen-obilježja na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 9. Predlog Odluke o pravu na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći;
 10. Predlog Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Nedakusi;
 11. Predlog Odluke o donošenju Lokalne studije lokalcije mHE “Lještanica”;
 12. Predlog Cjenovnika DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje;
 13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o povjeravanju poslova sa DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje;
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Bijelo Polje sa „Komunalno-Lim“ DOO Bijelo Polje;
 15. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti na poljoprivredno, šumsko i ostalo negrađevinsko zemljište za fizička lica - registrovane poljoprivredne proizvođače, za 2018. godinu;
 16. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama;
 17. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na zaradu;
 18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora za o oslobađanju od plaćanja obaveza po osnovu preuzetih specijalnih vozila za gašenje požara i spašavanje;
 19. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti na poljoprivredno, šumsko i ostalo negrađevinsko zemljište za fizička lica - registrovane poljoprivredne proizvođače za 2018. godinu;
 20. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje;
 21. Predlog Odluke o imenovanju dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje;
 22. Izbori, imenovanja i razrješenja.

 

Napomena: Zapisnik sa III sjednice Skupštine i materijali pod tačkama: 10, 12, 16, 17 i 18 biće naknadno dostavljeni.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

                                                                                                        Predsjednik,

                                                                                                      Abaz Dizdarević, s.r.