SAOPŠTENJE  KOMUNALNE  POLICIJE

 

U skladu sa čl. 29g Odluke o komunalnom redu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 002/08 , 022/09 i  033/12 ), preduzeća, druga pravna i fizička lica dužna su da očiste snijeg sa prilaznih puteva i staza koje koriste, kao i da ih posipaju odgovarajućim materijalom (rizla ili so) u slučaju poledice i to počev od kolovoza pa do svojih objekata, kojima ti prilazni putevi služe.

Fizička i pravna lica (korisnici komunalnih usluga) koji koriste stambene i poslovne zgrade, staraju se o uklanjanju snijega i posipanju prilaznih staza i trotoara odgovarajućim materijalom u slučaju poledice ispred, okolo tih zgrada do kolovoza, kao i o uklanjanju snijega i leda sa krova zgrade ako snijeg, odnosno led predstavlja opasnost za prolaznike ili samu zgradu.

Ako u prizemlju stambene zgrade postoji poslovna prostorija, o uklanjanju snijega i posipanju trotoara odgovarajućim materijalom ispred objekta u njegovoj širini do kolovoza, stara se korisnik, odnosno vlasnik tih prostorija.

Za uklanjanje snijega i leda oko montažnih objekata privremenog karaktera postavljenih na dijelu javne površine u širini do 5 metara, odgovorno je lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Za uklanjanje snijega i posipanje trotoara odgovarajućim materijalom ispred objekata u izgradnji odgovoran je izvođač radova i investitor.

           

KOMUNALNA POLICIJA