Na osnovu člana 36. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 4/17), Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, u t v r d i o   j e

 

L I S T U   P R E D L O Ž E N I H  K A N D I D A T A

nevladinih organizacija  za članove Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

Za članove Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u skladu sa kriterijumima utvrđenim Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija i Javnim pozivom predsjednika Opštine Bijelo Polje, objavljenim 04. 06. 2019. godine, predloženi su sledeći kandidati/kandidatkinje:

  1. Hrapović Azra 11 predloga,
  2. Grbović Samira 8 predloga,
  3. Minić Lidija 2 predloga
  4. Pepeljak Mersiha 2 predloga
  5. Petrić Dražen 2 predloga.

 

                                                                                                                SEKRETARKA,

                                                                                                                  Saida Čikić


Listu možete preuzeti ovdje...pdf