Obavještavamo poreske obveznike koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji opštine Bijelo Polje, a koji nijesu izmirili svoje poreske obaveze, da to učine u narednom periodu, jer će time izbjeći mjere prinudne naplate koje Uprava javnih prihoda preduzima shodno zakonskim propisima, a to su:

- prinudna naplata iz zarada, naknada zarada i penzija,

- prinudna naplata iz novčanih sredstava, novčanih i nenovčanih  potraživanja poreskog obveznika,

- prinudna naplata iz imovine poreskog obveznika ( pokretne i nepokretne ).

Blagovremenim plaćanjem poreza izbjegavaju se i troškovi prinudne naplate kao i obračun zatezne kamate.

Takođe, obavještavamo poreske obveznike koji nijesu izmirili svoje poreske obaveze, da Uprava javnih prihoda, shodno kaznenim odredbama Zakona o porezu na nepokretnosti, vrši podnošenje poreskih prijava zbog neplaćenog poreza. Kazne za neblagovremeno plaćanje poreskih obaveza iznose za fizička lica do 2000,00€, za preduzetnike do 3000,00€, dok su za pravna lica kazne za neplaćanje poreza do 20000,00€.

Uz napomenu da plaćanjem poreza, osim što izvršavamo našu zakonsku obavezu, zajednički obezbjeđujemo sredstva za finansiranje razvoja našeg grada, naše mjesne zajednice, naše ulice, pozivamo sve poreske obveznike koji do sada to nijesu uradili, da izvrše uplatu svojih poreskih obaveza.

O stanju svog poreskog duga, poreski obveznici se mogu informisati pozivom besplatnog broja:    080 999 999.

 

U Bijelom Polju, 18.11.2019. godine                                                                                                                        

Uprava javnih prihoda opštine Bijelo Polje