Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl.list CG–Opštinski propisi“, br. 12/17 i 45/19) i Odluke predsjednika Opštine Bijelo Polje, broj 01-018/20-1030 od 13. 11. 2020. godine, Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, objavljuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima

I  Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti osnovnih i specijalističkih studija bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj  godini najmanje 9,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi, za studente prve godine.

Pravo na stipendiju imaju i studenti koji su bez oba roditelja, lica sa invaliditetom i pripadnici romske populacije, bez obzira na uspjeh odnosno prosječnu ocjenu iz prethodne godine.

Pravo na stipendiju imaju i studenti koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja, odnosno visokoškolske obrazovne programe iz oblasti elektrotehnike, informatike, građevine, arhitekture, mašinstva, prehrambene tehnologije, medicine, farmacije, matematike, fizike, hemije, predškolskog vaspitanja, stranih jezika – francuskog i njemačkog, kao i studije muzičke i likovne grupe predmeta., uz uslov da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 8,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi.

II Stipendije će se dodijeliti za školsku  2020/21. godinu, bez obaveze vraćanja.      

Isplatu stipendije u godišnjem iznosu od 300,oo eura vrši Sekretarijat za finansije, u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

III Uz prijavu na Konkurs neophodno je dostaviti:

  • uvjerenje o prebivalištu,
  • potvrdu o redovnom studiranju, tj. statusu redovnog studenta,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni za prethodnu školsku godinu,
  • za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završnoj godini srednje škole i diploma „Luča“ „A“ ili „B“(ovjerena fotokopija).

Studenti iz tačke I stav 2, kao dokaz o ispunjavanju uslova, dostavljaju izvode iz matične knjige umrlih za roditelje, odnosno rješenje o invaliditetu.

IV Zahtjev za ostvarivanje prava  na stipendiju se dostavlja Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje u roku od 15 (petnaest) dana  od dana objavljivanja Konkursa.

Konkurs će biti objavljen na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, dana  18. 11. 2020. godine.   

Listu studenata koji su dobili stipendiju Sekretarijat objavljuje na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine.

Neblagovremeni  zahtjevi i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati.

Obrazac zahtjeva se može dobiti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine.

 

                 

SEKRETARIJAT   ZA  LOKALNU  SAMOUPRAVU