Na osnovu člana 21 stav 1 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija(„Sl. list CG – Opštinski propisi“, br.04/17), rješavajući po javnom konkursu  za  raspodjelu sredstava Budžeta Opštine Bijelo Polje nevladinim organizacijama, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, na osnovu Konačne rang liste odobrenih projekata, donijela j e:

O D L U K U

o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2020.godinu

 

Novčana sredstva iz budžeta Opštine Bijelo Polje, u ukupnom iznosu od 50.000,00 eura,  dodjeljuju se sledećim nevladinim organizacijama:

 

 

Broj

 

Naziv NVO i projekta

              Konačna ocjena projekta

         Vrijeme realizacije projekta

                  Iznos dodijeljenih sredstava

 

1.

 

NVO“Sportska školica Agoge“ - Sportsko rekreativni portal Bijelog Polja“

98,57

4 mjeseca

2.496.00€

 

2.

NVO”Srpsko društvo sveti Sava” – Dani srpske kulture

95,71

 Mjesec dana

1952.00€

   3.

NVO”Kalem”–Islamski epigrafski spomenici bjelopoljskog kraja

95,57

8 mjeseci

   2.400.00€

 

4.

 

NVO”Bjelopoljski demokratski centar” – Aktivni učenički parlamenti

95,28

5 mjeseci

4.048.00€

 

5.

 

NVO”Udruženje za podršku OSI Bijelo Polje” – Prevencija, najbolji izbor za žene sa invaliditetom

94,57

8 mjeseci

4.668.00€

 

6.

 

NVO“Spasi svoj život” – Botanički eko vrt-učionica na otvorenom

94,28

5 mjeseci

4.524.00€

  

7.

 

NVO”Muzička baština” – Festival izvorne muzike

94,00

4 mjeseca

2.624.00€

 

8.

 

NVO”Voz neprebola” – Obilježavanje 15 godina od željezničke nesreće na Bioču

93,28

4 dana

  1.256.00€

 

9.

 

NVO”Udruženje otpor za zaštitu flore i faune” – Turistički potencijali Bistrice

93,00

6 mjeseci

  2464.00€

 

10.

 

NVO”Evropska razvojna ideja” – Podignimo svijest za bolje svih nas – Covid vakcina

92,85

6 mjeseci

  4.728.00€

 

11.

 

NVO”E-Roma” – Integracija Roma u društvene procese-Naš san(Amaro suvno)

92,28

6 mjeseci

 3.064.00€

 

12.

 

NVO“Omladinski informativni centar” – Podrška LPA u oblasti invalidnosti za period 2017-2021 sa posebnim osvrtom na ruralna područja

91,83

6 mjeseci

3.800.00€

 

13.

 

NVO”Razvojni centar Bijelo Polje” – Organska hrana-šansa bjelopoljske poljoprivrede

90,57

6 mjeseci

4.024.00€

 

14.

 

NVO”Susreti škola Sipanje” – Razvoj sporta u ruralnim oblastima opština Bijelo Polje i Petnjica

90,42

7 mjeseci

4.327.00€

 

 

15.

 

NVO”Udruženje roditelja Oaza Bijelo Polje” – Podrška je naša  potreba

89,57

6 mjeseci

3.624.80€

 

Novčana sredstva se ne dodjeljuju sljedećim nevladinim organizacijama: NVO“Udruženje paraplegičara za Bijelo Polje i Mojkovac“, NVO”Brain”, NVO”Opštinsko udruženje multiple skleroza”, NVO”Udruženje za razvoj civilnog društva”, NVO”Centar za preduzetništvo NGO Enterprise”, NVO”Kan”, NVO”Klub kulture”, NVO”Organizacija gluvih i nagluvih veterana”, NVO”Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac”, NVO”Manifest”, NVO”Kisele vode”, NVO”Multimedijalni studio”, NVO”Niti”, NVO”Novi put”,  NVO”Romski pokret”, NVO”Zelena umjetnost”, NVO”Selo, naš izbor”, NVO”Zelena dolina Potkrajci”, NVO”Lens”, NVO”Bonton”, NVO”Škola sporta Bubamara”, NVO”SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje”, NVO”Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica opštine Bijelo Polje”, NVO”Forum muslimana”,  NVO”Glas tradicije, dijaloga i tolerancije”, NVO”Romi sa sjevera”, NVO”Organizacija gluvih i nagluvih  Bijelo Polje”, NVO”Orion”, NVO”Avangarda”, NVO”Shark team-ajkula”, NVO”Sport iznad svega”, NVO”Stihom govorim”, NVO”Sjever”, NVO”Udruženje pčelara- Pčelar”.

Ova Odluka je konačna.

 O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 18.11.2020.godine Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Bijelo Polje objavila je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2020.godinu broj 01/1-2-018120-1043.

Odredbama člana 7 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br.04/17), propisano je da se raspodjela sredstava nevladinim organizacijama vrši se na osnovu Javnog konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama koji raspisuje Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava po Javnom konkursu,  Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Bijelo Polje je cijenila podnešene zahtjeve – prijave na javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2020. godinu, i shodno članu 15, 16, 17 i 18 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija koji propisuju kriterijume za ocjenu projekta, riješila kao u dispozitivu ove Odluke.

Naime, Odredbama člana 16 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija propisano je da,  Komisija prispjele prijedloge projekata ocjenjuje (boduje) na osnovu kriterijuma: vezanost projekta za oblasti utvrđene kao prioritetne za tu godinu; nevladina organizacija ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju projekta; ciljevi projekta su specifični, dostižni, mjerljivi, realni i vremenski određeni; jasna definicija ciljne grupe; realna održivost projekta; jasno definisan način praćenja realizacije projekta; budžet realno prikazan i usklađen sa aktivnostima;  kalendar aktivnosti sa što je moguće preciznije određenim rokovima za ostvarenje ciljeva; jasna raspodjela administrativnih odgovornosti (odgovorne osobe) i  administrativni troškovi (troškovi zarada, honorara i dnevnica) ne premašuju 30% ukupnog traženog iznosa.

Komisija u punom sastavu je predložene projekte cijenila – bodovala na osnovu naznačenih kriterijuma.  Konačnu ocjenu projekata predstavlja zbir bodova svih članova Komisije podijeljen brojem članova Komisije - prosječna ocjena projekta(član 17 stav 3 Odluke).

Na osnovu prosječnih ocjena projekata utvrđena  je Preliminarna rang lista nevladinih organizacija kojima su dodijeljena sredstva iz budžeta Opštine broj 04-056/21-246 od 15.01.2021.godine.

Na Preliminarnu rang listu projekata prigovor su uložile NVO „Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac“, NVO,,Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje“, NVO,,Udruženje za razvoj civilnog društva“ i Koalicija „Savez“.

Komisija je nakon sprovedenog postupka razmatranja prigovora ocijenila da su  neosnovani te je iste odbila i nakon toga, na osnovu prosječne ocjene projekata,utvrdila Konačnu rang listu projekata.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Članom 15. Odluke određeno je da minimalan iznos sredstava koji se dodjeljuje za projekat nevladinoj organizaciji ne može biti manji od 80% od traženog iznosa za finansiranje tog projekta i da maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za projekat nevladinoj organizaciji ne može iznositi više od 15% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za finansiranje projekata NVO.

Odredbe člana 15.Odluke o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija  su opredijelile da 15 prvorangiranih NVO, navedenih u stavu 1 dispozitiva ove Odluke, bude obuhvaćeno raspodjelom sredstava, a 34 NVO, navedenih u stavu 2 dispozitiva, nije obuhvaćeno raspodjelom sredstava.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke. 

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema iste.

                                                                               

PREDSJEDNIK  KOMISIJE

Ernad Suljević


Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2020.godinu...pdf