Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) i  člana 17 stav 1 alineja 2, a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

PETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 09.01.2023. godine, (ponedjeljak)  sa početkom u 18 časova u sali Skupštine Opštine.

         Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

  1. Izbor predsjednika Opštine

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

                                                                                                         Predsjednik,

                                                                                                             Ernad Suljević, s.r.