Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje (u daljem tekstu: Sekretarijat), na osnovu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu („Službeni list CG- opštinski propisi“, br. 035/2023) i mjere 1.3. - Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za besplatnu dodjelu plastenika za proizvodnju povrća za 2023.godinu

 

Ovim javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi, način prijavljivanja i rokovi za podnošenje zahtjeva kao i procedura realizacije javnog poziva.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva jeste dodjela plastenika za proizvodnju povrća. Podrška se odnosi na dodjelu lukova, najlona, kočića, spojnica i kopči, odnosno opreme neophodne za uspostavljanje plastenika.

DEFINICIJA KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su registrovani poljoprivredni proizvođači i registrovana poljoprivredna gazdinstva (nosioci gazdinstva) sa teritorije opštine Bijelo Polje koji nijesu ostvarili pravo na dodjelu plastenika od lokalnog i državnog izvora finansiranja u poslednje 2 godine.

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE

Podnosilac zahtjeva već posjeduje plastenčki prostor pod zasadom od 100m2 - 200m2, odnosno 1-3 plastenika – 12 bodova;

Podnosilac je osoba ženskog pola – 9 bodova

Podnosilac zahtjeva je mlada osoba sa 40 i manje godina – 7 bodova;

Podnosilac u užoj porodici ima 5 i više članova domaćinstva – 5 bodova (pod užom porodicom se podrazumijeva bračni drug i njihova djeca biološka ili usvojena);

Podnosilac zahtjeva u užoj porodici ima nezaposlenih punoljetnih članova porodice, bez dodatnih primanja – 3 boda po nezaposlenom članu porodice;

POTREBNA DOKUMENTACIJA: 

 • Popunjen zahtjev za dodjelu plastenika;
 • Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili rješenje o registrovanom poljoprivrednom proizvođaču;
 • Posjedovni list/list nepokretnosti za zemljište na kojem će se plastenik nalaziti (Komisija vrši terensku kontrolu i daje ocjenu stanja);
 • Dokaz da podnosilac zahtjeva posjeduje jedan ili više (3) plastenika minimum 100 m2 a maksimalno 200m2. (dokaz zapisnički pribavlja Komisija kroz terenski provjeru);
 • Uvjerenje o kućnoj zajednici;
 • Potvrda iz evidencije Zavoda za zapošljavanje (za sva nezaposlena lica domaćinstva koja su na ZZZ CG). Ukoliko nema prijavljenih članova domaćinstva na ZZZ potvrda nije neophodna;
 • Dokaz da podnosilac zahtjeva posjeduje minimum 120 m2 raspoloživog odgovarajućeg zemljišta za postavljanje plastenika sa sistemom za navodnjavanje (dokaz zapisnički pribavlja Komisija kroz terenski provjeru;
 • Uvjerenje od Uprave javnih prihoda Opštine Bijelo Polje da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda;
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva;

 PROCEDURA REALIZACIJE

 • Javni poziv sprovodi Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.
 • Podnosilac zahtjeva u roku po ovom javnom pozivu dostavlja potrebnu dokumentaciju Sekretarijatu.
 • Tročlana Komisija koju formira Sekretar Sekretarijata, vrši administrativnu i terensku kontrolu zahtjeva.
 • Komisija vrši bodovanje zahtjeva koji zadovoljavaju propisane uslove i imaju urednu dokumentaciju po ovom Javnom pozivu, te u skladu sa propisanim kriterijumima iz Mjere 1.3. Programa podsticajnih mjera pravi preliminarnu rang listu uredno podnijetih zahtjeva koju objavljuje za zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bijelo Polje.
 • Komisija zadržava pravo provjere dokumentacije u slučaju sumnje u vjerodostojnost iste. Na rang listu podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora sekretaru Sekretarijata u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste.
 • Nakon isteka roka za prigovor, Komisija donosi konačnu rang listu korisnika i ista će se objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine Bijelo Polje.
 • Dodjela plastenika izvršiće se podnosiocima zahtjeva sa rang liste odobrenih zahtjeva koju sačinjava Komisija, a broj plastenika zavisi o javnom pozivu koji Sekretat raspisuje preko nadležne službe koji se nabavi za opredijeljeni iznos sredstava za ovu mjeru.
 • O mjestu i vremenu preuzimanja plastenika, korisnici podrške biće naknadno informisani.
 • Nakon sprovedene procedure izbora korisnika, i javne nabavke prvorangirani zaključuju Ugovor o dodjeli plastenika i prateće opreme sa Opštinom Bijelo Polje, Sekretarijatom za ruralni i održivi razvoj sa kojim će biti regulisana sva međusobna prava i obaveze. Svaki korisnik će prije zaključivanja Ugovora sa Opštinom Bijelo Polje biti detaljno upoznat sa svim odredbama Ugovora.
 • Plastenike će montirati tehnička lica u pravnom licu, koje bude odabrano shodno javnom pozivu, dok sistem kap po kap, priključuje sam aplikant nakon montaže plastenika, shodno uputstvu koje dobije od stručnih lica koje vrše montažu.
 • Komisija će vršiti redovnu godišnju kontrolu dodjeljenih investicija te o istom sačiniti izvještaj i dostaviti Sekretaru.
 • Ukoliko se utvrdi da korisnik dodijeljenje investicije ne realizuje investiciju, odnosno otuđi plastenik ili ga ne upotrijebi u skladu sa njegovom namjenom dužan je da nadoknadi Opštini vrijednost investicije.
 • Ukoliko se administrativnom kontrolom utvrdi da podnosilac zahtjeva ne zadovoljava propisane uslove i kriterijume, Komisija će odbiti predmetni zahtjev i o istom obavjestiti podnosioca zahtjeva.

ELIMINATORNI USLOVI ZA DOBIJANJE PLASTENIKA

Podnosilac zahtjeva ne zadovoljava kriterijume i Sekretarijat će za obavijestiti o tome, ako:

 • Nije registrovani poljoprivredni proizvođač ili nema registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji Bijelog Polja;
 • Ne posjeduje minimum 120m2 odgovarajućeg slobodnog poljoprivrednog zemljišta, na kome se može nesmetano montirati novi plastenik;
 • Korisnici koji su ostvarili podsticaj po osnovu ove mjere u 2021. i 2022 godini kod ovog Sekretarijata. Takvi zahtjevi biće odbijeni.
 • Ostvario ovaj vid pomoći (plastenik) kod lokalnog i državnog organa u toku 2023. godine.
 • Jedan aplikant može aplicirati samo za jedan plastenik.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrazac zahtjeva sa dokumentacijom propisanom ovim Javnim pozivom dostaviti na pisarnici Opštine, na adresu OPŠTINA BIJELO POLJE, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, Ul. Nedjeljka Merdovića 10, (sportska sala Nikoljac) 84000 Bijelo Polje, sa naznakom:

po Javnom pozivu za besplatnu dodjelu plastenika za 2023. godinu

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

050/484-805 od 7-15 h (izuzev pauze 11:00 - 11:30h)

Trajanje Javnog poziva je od 07.08. do 28.08.2023. godine.

Zahtjevi dostavljeni poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Ovaj Javni poziv biće objavljen na internet stranici Opštine Bijelo Polje.

 

                                                                                     

Sekretar

Armin Sijarić


Javni poziv za besplatnu dodjelu plastenika za proizvodnju povrća za 2023.godinu...pdf