Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

 

 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 38 - Ograničenje upotrebe državnih sredstava

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 06.07 do 13.07.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 29.06 do 06.07.2020. godine

- Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od 22.06 do 29.06.2020. godine


 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 40 - Transparentnost socijalnih davanja

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 06.07 do 13.07.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 29.06 do 06.07.2020. godine - nije bilo

- Analitička kartica socijajalne pomoći za period od od 22.06 do 29.06.2020. godine - nije bilo


 

• Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 41 - Transparetnost budžetskih rashoda

- Dnevni izvodi za period od 06.07 do 13.07.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 06.07 do 13.07.2020. godine

- Dnevni izvodi za period od 29.06 do 06.07.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 29.06 do 06.07.2020. godine - nije bilo

- Dnevni izvodi za period od 22.06 do 29.06.2020. godine

- Analitička kartica budžetske rezerve za period od 22.06 do 29.06.2020. godine


 • Sedmodnevne informacije u skladu sa članom 43 - Korišćenje službenih vozila

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 06.07 do 13.07.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 29.06 do 06.07.2020. godine

- Putni nalozi za koršćenje službenih automobila od 22.06 do 29.06.2020. godine