Saopštenje za javnost Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje opštine Bijelo Polje


S obzirom na veliki broj šumskih požara na teritoriji opštine Bijelo Polje, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje upućuje Urgenciju gradjanima.

Uprkos prethodno sprovedenim aktivnostima od strane Opštinskog tima i Službe zaštite i spašavanja u koordinaciji sa ostalim Službama koje su učinjene u formi obavještenja da je na snazi zabrana loženja na otvorenom na teritoriji opštine Bijelo Polje, samo u martu mjesecu Služba zaštite i spašavanja je izvršila 36 intervencija.

U proteklih nekoliko dana a posebno u poslednjigh 48 časova, pripadnici Službe su danonoćno bili na terenu izlažući se opasnosti kako bi sprečavali širenje požara i spasili vitalne objekte i uredjaje na pojedinim lokacijama. Konkretno, na Obrovu je bilo ugrože repetitor kao i objekat u kome se nalazi agregat sa cistjernom, U selu Kukulje su spašene kuće i pomoćni objekti, u selu Mioče je spašene kuće, kapela kao i groblje, a u selu Cerovo spašene su kuće i pomoćni objekti.

Požari su se nastavili i na dan 01.04.2024 godine. Intervenisanje je veoma otežano zbog pojačanog vjetra i visokih temperatura za ovo doba godine, ali očigledno je da su gradjani koji su nesavjesni – njihovo postupanje je osnovni uzrok nastanka svih požara, posebno iz razloga što je većina gradjana u ubjedjenju da ako je na primjer livada ili šuma u njihovom vlasništvu, da sa istom mogu da postupaju kako žele i da mogu da postupaju suprotno naredbi o zabrani paljenja vatre.

Uzimajući u obzir sve okolnosti, Opštinski tim saopštava gradjanima po pitanju paljena vatre koje čine iz razloga čišćenja livada ili iz bilo kod drugog razloga sledeće:

Prema Zakonu o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore, vlasnik ima pravo svojine nad svojom stvari, ali je svak dužan da se uzdržava od povrede prava svojine drugog lica. Dalje, svakome je zabranjeno da vrši svoje pravo svojine suprotno cilju zbog koga mu je to pravo priznato. Vlasnik ne smije vršiti svoje pravo svojine preko granica kojima se štiti zaštita interesa i sigurnost države, prirode, životne sredine i zdravlja ljudi.

U vezi sa gore navedenim a propisanim Zakonom o svojinskopravnim odnosima u vezi prava svojine, Krivični zakonik Crne Gore propisuje , u dijelu „Krivična djela protiv životne sredine i uredjenja prostora“ da ko krši propise o zaštiti, očuvanju i unapredjnju životne sredine, a zbog toga nastupe štetne posledice po kvalitet vazduha – kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine.
Kada su u pitanju „Krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine“ kod izazivanja opšte opasnosti, izmedju ostalog, izazivanjem požara -* kaznit će se kaznom zatvora do 8 godina.
Osim navedenih, postoji još niz zasebnih krivičnih djela kao što su uništenje biljaka i pustošenje šuma, a koja se mogu podvesti pod činjenje izazivanjem požara.
U skladu sa navedenim, saopštavmo gradjanima da će biti podnešene krivične prijave protiv svih lica za koja postoji indicija da su učestvovali u podmatanju požara.
Ukoliko prilikom izlaska na lice mjesta bude utvrdjeno da je početni požar krenuo sa privatnog posjeda, krivična prijava će biti podnešena protiv vlasnika, iz razloga jer je morao voditi računa o svom posjedu sa pažnjom dobrog domaćina.

Ukoliko bude utvrdjeno da je početni požar krenuo sa područja državne šume, krivična prijava će biti podnešena protiv lica zaposlenih u Upravi za šume koja su zadužena za nadzor svog terena i saniranje početnih faza šumskih požara.