Obavještenje Agencije za zaštitu životne sredine da je "EE KORITA" d.o. Bijelo Polje podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarna elektrana Korita...pdf

Elaborat procjene uticaja objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa solarna elektrana ''Korita'' na žovotnu sredinu...pdf