Na osnovu člana 16 stav 6 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (,,Sl.list CG’’, br.51/08,40/10,  34/11,  40/10,  35/13  i  33/14),  a  u  skladu  sa  članom  21  Odluke  o  učešću  lokalnog stanovništva  u  vršenju javnih  poslova  („Sl.list CG“  –  opštinski  propisi“  br.34/11),  Zaključka  outvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2024.godinu,01-018/23-2419 od 28.11.2023.godine, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora objavljuje:

 PROGRAM JAVNE  RASPRAVE

o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2024.godinu i upućuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanim korisnicima prostora opštine Bijelo Polje, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama,  organima  lokalne  uprave,  javnim  preduzećima  i  ustanovama čiji  je  osnivač Opština Bijelo Polje, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2024.godinu.

Javna  rasprava  o  Nacrtu  programa  će  trajati  15  (petnaest)  dana  i  to  od 28.11.2023. do 12.12.2023.godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave subjekti iz stav 1 ovog Javnog poziva mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti putem e-mail-a urbanizam©bijelopolje.co.me  ili direktno na arhivu Opštine Bijelo Polje, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora, Ulica slobode, zaključno sa 12.12.2023.godine.

Centralna javna prezentacija o Nacrtu Programa uređenja prostora za 2024.godinu održaće se dana 06.12.2023.godine u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje sa početkom u 13 h.

Nacrt Programa dostupan je na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

Sekretarijat za plaaniranje i uređenje prostora, razmotriće eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će Informacioni centar Opštine Bijelo Polje objaviti na internet adresi www.bijelopolje.co.me.

 

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA

 


Program javne rasprave o Nacrtu Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2024.godinu...pdf

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2024.godinu...pdf

Nacrt programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2024.godinu...pdf