Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18,34/19,38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m: 

 

PETNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

Sjednica će se održati 21.12.2023. godine, (četvrtak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

 

 

  1. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

 

 

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

                                                                                                                          Predsjednik,

                                                                                                                          Ernad Suljević,s.r.