Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam

 

ŠESNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

          Sjednica će se održati 26.12 2023. godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje sa početkom u 10 časova.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći: 

D N E V N I    R E D

 

 1. Pred­log Pro­gra­ma rada Sku­pšti­ne opštine Bijelo Polje za 2024. go­di­nu;
 2. Predlog Odluke o pokretanju postupka za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje;
 3. Predlog Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2024. godinu;
 4. Pro­gram ure­đe­nja pro­sto­ra opšti­ne Bi­je­lo Po­lje za 2024. go­di­nu;
 5. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine;
 6. Predlog izmjena i dopuna Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023. godinu;
 7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik za opšta i posebna parkirališa DOO “Parking-servis” Bijelo Polje;
 8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Parking-servis” Bijelo Polje o davanju u zakup parking mjesta za Sudski savjet;
 9. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje Skupština;
 10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje;
 11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direkrora DOO „ Komunalno-Lim“ Bijelo Polje na Odluku o utvrđivanju cijena za redovno održavanje javnih površina, opštinskih puteva sa zimskim održavanjem i drugih usluga koje pruža DOO „Komunalno-Lim“;
 12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga DOO „Komunalno-Lim“;
 13. Pro­gram rada sa fi­nan­sij­skim pla­nom za 2024. go­di­nu JU Cen­tar za kul­tu­ru "Vo­ji­slav Bu­la­to­vić - Strunjo";
 14. Pro­gram rada sa fi­nan­sij­skim pla­nom za 2024. go­di­nu JU "Cen­tar za sport i re­kre­a­ci­ju";
 15. Pro­gram rada sa fi­nan­sij­skim pla­nom za 2024. go­di­nu JU "Cen­tar za pod­ršku dje­ci i po­ro­di­ci";
 16. Pro­gram rada sa fi­nan­sij­skim pla­nom za 2024. go­di­nu JU Dnev­ni cen­tar za dje­cu sa smet­nja­ma u raz­vo­ju "Tisa";
 17. Pro­gram rada sa fi­nan­sij­skim pla­nom za 2024. go­di­nu JU "Rat­ko­vi­će­ve ve­če­ri po­e­zi­je”;
 18. Pro­gram rada sa fi­nan­sij­skim pla­nom za 2024. go­di­nu JU Mu­zej Bi­je­lo Po­lje;
 19. Pro­gram rada sa fi­nan­sij­skim pla­nom za 2024. go­di­nu vrši­o­ca ko­mu­nal­nih dje­lat­no­sti DOO "Ko­mu­nal­no-Lim" Bi­je­lo Po­lje;
 20. Pro­gram rada sa fi­nan­sij­skim pla­nom za 2024. go­di­nu vrši­o­ca ko­mu­nal­nih dje­lat­no­sti DOO Vo­do­vod "Bi­stri­ca" Bi­je­lo Po­lje;
 21. Pro­gram rada sa fi­nan­sij­skim pla­nom za 2024. go­di­nu vrši­o­ca ko­mu­nal­nih dje­lat­no­sti DOO "Par­king - ser­vis" Bi­je­lo Po­lje;
 22. Predlozi odluka iz imovinsko pravne oblasti;
 23. Informacija o osposobljenosti DOO “Komunalno - Lim” Bijelo Polje za zimsku sezonu;
 24. Izbor, imenovanja i razrješenja.
 25.  

         U slučaju Vaše spriječenosti da prisustvujete sjednici Skupštine, potrebno je da obavijestite Službu Skupštine na telefon 431-682 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

  

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

                                                                                                          Predsjednik,

                                                                                                            Ernad Suljević s.r.