Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam

 

DVADESETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

          Sjednica će se održati 13.05. 2024. godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje sa početkom u 10 časova.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći: 

 

D N E V N I    R E D

 

  1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Aneksa ugovora sa Fudbalskim savezom Crne Gore;
  2. Iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji Pro­gra­ma pod­sti­caj­nih mje­ra za ra­zvoj po­ljo­pri­vre­de u opšti­ni Bi­je­lo Po­lje za 2023.godinu;
  3. Predlog Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede u opštini Bijelo Polje za 2024.godinu;
  4. Iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji Pro­gra­ma pod­sti­caj­nih mje­ra za ru­ral­ni i od­rži­vi ra­zvoj za 2023. go­di­nu;
  5. Predlog Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2024.godinu;
  6. Predlozi odluka iz imovinsko-pravne oblasti;
  7. Izbor, imenovanja i razrješenja

 

         U slučaju Vaše spriječenosti da prisustvujete sjednici Skupštine, potrebno je da obavijestite Službu Skupštine na telefon 431-682 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

                                                                                                          Predsjednik,

                                                                                                            Ernad Suljević s.r.