Sekretarijat za poljoprivredu, Opštine Bijelo Polje, na osnovu Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2024.godinu (”Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 27/24 od 17.05.2024.godine) i Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2024.godinu (“Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 63/23 od 29.12.2023.godine), objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

Za podršku u nabavci košnica za pčelare početnike

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom za dodjelu podrške u nabavci košnica za pčelare početnike u 2024.godini (u daljem tekstu: Javni poziv), utvrđuju se način, uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva podrške kroz ovaj Javni poziv.

KORISNIK SREDSTAVA PODRŠKE

Pravo na sredstva podrške kroz ovaj Javni poziv mogu ostvariti punoljetni stanovnici Bijelog Polja, koji ne posjeduju pčelinja društva niti se bave ovom djelatnošću, kao ni članovi njihove kućne zajednice, a koji posjeduju adekvatne minimalne uslove za bavljenje pčelarstvom i koji su stanovnici Bijelog Polja.

PREDMET PODRŠKE

Predmet podrške ovog Javnog poziva je nabavka po 5 (pet) košnica (košnica podrazumijeva podnjaču, plodište, 2 medišta, ramove, zbjeg i poklopac), po jednom korisniku.

USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODRŠKU

Pravo na podršku kroz ovaj Javni poziv može se ostvariti pod uslovom:

 • da je podnosilac zahtjeva punoljetan i to na datum podnošenja zahtjeva za podršku po ovom Javnom pozivu
 • da je podnosilac zahtjeva stanovnik Bijelog Polja i ima prijavljeno mjesto prebivališta u MUP – u CG, sa adresom stanovanja u B.Polju
 • da se podnosilac zahtjeva ili članovi njegovog domaćinstva ne bavi pčelarstvom

 

 

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA PODRŠKE

 • Korisnik sredstava podrške obavezuje se da ne otuđi košnice najmanje 3 godine, osim u slučaju oboljenja koje mora biti dokazano potvrdom Veterinarske ambulante
 • Obaveza korisnika je da se registruje u Registar poljoprivrednih gazdinstava od datuma dodjele košnica do kraja kalendarske godine, kao pčelar tj. da su unešene košnice i ovom organu dostavi rješenje MPŠV o registraciji.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRENJE INVESTICIJE

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na sredstva podrške, podnosilac zahtjeva obavezan je da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na podršku, koji se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na građanskom birou Opštine Bijelo Polje
 • List nepokretnosti – Posjedovni list, od Uprave za katastar i državnu imovinu CG
 • Kopiju lične karte
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta, od MUP – a CG
 • Uvjerenje o kućnoj zajednici od Opštine B.Polje
 • Potvrdu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ne stariju od dana objavljivanja ovog Javnog poziva) o evidenciji nezaposlenih lica
 • Izvod iz matičnog registra rođenih za maloljetnu djecu, od MUP – a CG
 • Listing fonda PIO
 • Ovjerena kopija visokoškolske ili srednjoškolske diplome sa zvanjem poljoprivredne ili veterinarske struke

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost dokumentacije i podataka za ostvarivanje prava na podršku i namjensko korišćenje sredstava podrške.

Korisnik podrške koji je na osnovu netačne dokumentacije, odnosno prevarom, ostvario pravo na korišćenje sredstava podrške ili je sredstva podrške nenamjenski koristio, obavezan je da vrati sredstva podrške koja su nenamjenski iskorištena, uvećana za iznos zatezne kamate, shodno članu 33 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni list CG”, br. 56/09, 34/14,1/15, 30/17, 51/17). Takođe, korisnik sredstava podrške u ovom slučaju gubi pravo na svaki vid podrške u naredne dvije godine, od dana donošenja pravosnažnog rješenja Opštine B.Polje.

VISINA PODRŠKE

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 6.000,00€. Podrška se odnosi na dodjelu po 5 (pet) košnica po jednom korisniku. Košnica podrazumijeva podnjaču, plodište, 2 medišta, ramove, zbjeg i poklopac.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrazac zahtjeva za dodjelu podrške po ovom Javnom pozivu može se preuzeti na Građanskom birou Opštine Bijelo Polje. Popunjen obrazac zahtjeva, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, podnijeti Sekretarijatu za poljoprivredu Opštine B.Polje, a preko Građanskog biroa Opštine Bijelo Polje.

Rok za podnošenje zahtjeva po ovom Javnom pozivu je od 11.06.2024 do 20.06.2024. godine.

Sekretarijat za poljoprivredu će razmatrati samo blagovremeno podnijete zahtjeve, sa potrebnom dokumentacijom.

PROCEDURA REALIZACIJE

Komisija, koju formira sekretar Sekretarijata za poljoprivredu Opštine Bijelo Polje, će izvršiti administrativnu kontrolu podnešenih zahtjeva, odnosno utvrdiće kompletnost dostavljene dokumentacije i prihvatljivost zahtjeva za dodjelu sredstava podrške. Po izvršenoj administrativnoj kontroli, obaviće terensku kontrolu. Zahtjevi koji budu ispunili uslove ovog Javnog poziva će se bodovati i rangirati, u skladu sa kriterijumima koji su propisani ovim Javnim pozivom. Ukoliko dva ili više podnosioca zahtjeva imaju isti broj bodova, prednost ima podnosilac zahtjeva koji je mlađi, zatim koji je prvi predao zahtjev u odnosu na ostale podnosioce zahtjeva.

Nakon izvršenog bodovanja i rangiranja, Sekretarijat za poljoprivredu Opštine B.Polje će donijeti Odluku o korisnicima podrške (najbolje rangirani podnosioci zahtjeva), koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na podršku. Na osnovu Odluke, podnosiocima zahtjeva koji ispunjavaju uslove i koji su najbolje rangirani će se donijeti Rješenje o odobravanju investicije.

            Realizacija podrške (dodjela košnica), može početi tek nakon obavljene tenderske procedure nabavke košnica, u skladu sa zakonskim odredbama, a preko Sekretarijata za finansije Opštine B.Polje. Prije dodjele košnica, Sekretarijat za poljoprivredu Opštine B.Polje će sa korisnicima ove mjere potpisati ugovor, kojim će se definisati prava i obaveze ugovornih strana.

U slučaju da podnosilac zahtjeva ne dozvoli ili spriječi kontrolu na terenu, ili na bilo koji drugi način utiče na rad kontrolora, podnijeti zahtjev zbog kojeg se vrši kontrola na terenu neće biti odobren. Za vrijeme kontrole na terenu, kontrolori mogu provjeravati sve navode iz zahtjeva. U slučaju kada je podnosilac zahtjeva obaviješten o kontroli na terenu, obavezan je prisustvovati istoj, on ili drugo lice sa ovlašćenjem podnosioca zahtjeva ovjerenim u sudu, opštini ili kod notara. Korisnik je u obavezi da detaljno objasni kontrolorima kako da dođu do domaćinstva koje je predmet kontrole.

Nakon realizacije podrške – dodjele 5 (pet) košnica, podnosilac zahtjeva je dužan da upiše pčelinjak u Registar proizvođača meda i pčelinjih proizvoda koje vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i registruje gazdinstvo u Registru poljoprivrednih gazdinstava koje vodi MPŠV i o tom upisu priloži dokaz ovom organu.

Po ovom Javnom pozivu, iz kućne zajednice može se javiti samo jedan podnosilac zahtjeva. Ukoliko se tokom kontrole utvrdi da su se članovi iste kućne zajednice prijavili sa dva zahtjeva istovremeno, oba projekta biće diskvalifikovana.

KRITERIJUMI RANGIRANJA

Po ovom Javnom pozivu izvršiće se bodovanje i rangiranje pristiglih zahtjeva na osnovu sljedećih kriterijuma:

Kriterijumi

Bodovi

Godine starosti podnosioca zahtjeva

od 18 do 22 godine = 20

od 23 do 30 godina = 15

od 31 do 40 godina = 10

od 41 do 50 godina = 7

od 51 do 60 godina = 4

preko 60 godina = 0

Status podnosioca zahtjeva – zaposlenost

Lice u evidenciji ZZZ – kao nezaposleno    = 10

Nezaposleno lice koje nije u evidenciji ZZZ     = 10

Zaposleno lice = 0

Stečena diploma srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja ili učenik/student iz oblasti poljoprivrede ili veterine

Visoko i više   = 10

Srednje           = 5

Podnosilac zahtjeva žena

5

Broj maloljetne djece

3 / po djetetu

Nepotpuna i neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti u Sekretarijatu za poljoprivredu, Opština Bijelo Polje, Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb – sportska dvorana Nikoljac , 84 000 Bijelo Polje, Crna Gora, Tel/fax +382 (0) 50 484 020, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 


SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU