Ljubomir Sošić, direktor

 

Telefon: +382 (0) 50 432 512

Adresa: Ul. Radomira Medojevića br 1, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)

 


                                                                                                                                    Član 15

Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine vrši poslove koji se odnose na:

1) imovinska prava i ovlašćenja na nepokretnim stvarima na raspolganju i korišćenju Opštine i njenih organa;

2) zastupanje Opštine i njenih organa pred nadležnim sudovima i organima radi zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava i interesa za Opštinu;

3) izradu i sprovođenje propisa u vezi sa raspolaganjem nepokretnom imovinom;

4) pripremu rješenja, ugovora i drugih akata, koji se tiču realizacije skupštinskih odluka o raspolaganju nepokretnom imovinom;

5) racionalno i namjensko upravljanje i korišćenje imovinom Opštine;

6) sprovođenje postupka i pripremanje pojedinačnih akata i ugovora za predsjednika Opštine i Skupštinu, koji se tiču raspolaganja imovinom Opštine;

7) popis i evidenciju opštinske imovine, u skladu sa zakonom;

8) upis prava na nepokretnostima, eksproprijaciju, parcelaciju, razgraničenje i druge upravne poslove u vezi sa imovinskim pravima Opštine;

9) procjenu nepokretnosti u svojini Opštine;

10) davanje mišljenja na predloge akata o raspolaganju nepokretnostima, koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Opština;

11) pokretanje postupka prodaje i davanja u zakup nepokretnih stvari i drugih dobara kojima raspolaže Opština;

12) učestvovanje u identifikaciji i zaštiti kapitala Opštine u postupcima transformacije privrednih subjekata;

13) davanje pravnih mišljenja u vezi sa imovinsko-pravnim pitanjima;

14) staranje o imovini koja po sili zakona postaje imovina Opštine;

15) obavljanje geodetskih poslova za organe lokalne uprave;

16) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

17) pripremu izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

18) pripremu izvještaja o stanju imovine opštine kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu iz svog djelokruga, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

19) druge poslove u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine;

Direkcija za imovinu ima položaj zakonskog zastupnika Opštine u vršenju poslova zaštite imovinsko pravnih interesa Opštine pred sudovima i drugim organima.