Žarko Šebek,načelnik

 

Telefon: +382 (0) 50 432 534

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)

 
                                                                                                                                       Član 26

Služba za zajedničke poslove obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, koji se odnose na:

1) kancelarijsko poslovanje (poslovi pisarnice i arhive);

2) poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave i mjesne kancelarije; poslove ekonomata i poslove nabavke administrativno-tehničkog materijala za potrebe organa lokalne samouprave u saradnji sa službenikom za javne nabavke;

3) poslove osiguranja službenika i imovine opštine;

4) prijem zahtjeva stranaka i sistematizovanje zahtjeva; pružanje informacija građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave,
izdavanje obrazaca za podnošenje zahtjeva radi realizacije prava i obaveza građana i drugih subjekata; davanje uputstava neukim strankama i dostava rješenja i drugih akata strankama;

5) izradu Liste kategorija registratorskog materijala;

6) poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine i drugih objekata, u skladu sa propisima; portirske poslove;

7) poslove opremanja biračkih mjesta za potrebe održavanja izbora;

8) poslove koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;

9) pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine;

10) poslove pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe;

11) poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala;

12) poslove održavanja higijene službenih prostorija;

13) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

14) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

15) pripremu izvještaja o stanju u oblasti nadležnosti Službe, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

16) vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.