Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Džafer Gusinjac, sekretar
Tel/fax: +382 (0) 50 484 020
Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 11

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj vrši poslove uprave koji se odnose na:

 

- obezbjeđenje primjene propisane u oblastima za koje je osnovan i uređivanje odnosa u skladu sa zakonom; praćenje stanja u oblasti privrede i za potrebe nadležnih subjekata prikuplja i obrađuje podatke u vezi sa tim; sagledavanje opravdanosti inicijativa za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti sa aspekta njihovog značaja za razvoj preduzetništva; učestvovanje u izradi programa razvoja opštine i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana; učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivrede i turizma) i prikupljanje i obrada podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; učestvovanje u implementaciji propisa o zaštiti potrošača, praćenje stanja tržišta i ostvarivanje neposredne saradnje sa subjektima iz ove oblasti; utvrđivanje programa aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; ostvarivanje saradnja i pružanje informacije subjektima zainteresovanim za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima; davanje sugestije i podrške stvaranju uslova za realizaciju pojedinih inicijativa putem kredita; saradnju sa asocijacijama poslodavaca i učestvovanje u realizaciji aktivnosti Socijalnog savjeta Opštine; učestvovanje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma; učestvovanje u stvaranju uslova i organizovanu sajmova i drugih sličnih manifestacija.

 

- donošenje propisa kojima se uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa zagrađane i određivanje područja u kojima se može obavljati određena djelatnost; rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registra tih objekata i vršenje rekategorizacije istih; ovjeravanje knjige gostiju za objekte u kojima se pružaju usluge smještaja; ovjeravanje knjige žalbi za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge; utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora (tvrde gradnje, montažnim objektima privremenog karaktera, pokretnim objektima) u pogledu tehničke opremljenosti; izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti shodno propisima; donošenje rješenja i evidentiranje svake promjene podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, izdaje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga shodno propisima; vršenje prijema prijava o početku obavljanja trgovine i prijava o promjeni podataka i vođenje evidencije istih; vršenje prijema prijava zanatlija o obavljanju zanatske djelatnosti i izdavanje potvrde o podnijetoj prijavi sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavlja nadležnim subjektima; donošenje rješenja o prestanku obavljanja privredne djelatnosti; izdavanje odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, shodno propisu o radnom vremenu; izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; vršenje inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom;

 

- praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljprivrede, pripremanje propisa iz ove oblasti, davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta; izdavanje uvjerenja individualnim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; predlaganje i učestvovanje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje i stočarstva putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; predlaganje i praćenje realizacije Agrobudžeta u saradnji sa drugim subjektima; učestvovanje u izradi biznis planova; utvrđivanje uslova za stimulisanje i kreditiranje poljoprivrednih proizvođača, vršenje kontrole namjenskog korišćenja kredita; učestvovanje u realizaciji mjera državne agrarne politike; vođenje postupka za utvrđivanje prava na staračke naknade; davanje prijedloga za rekordere u poljoprivrednoj proizvodnji; učestvovanje u organizovanju sajmova iz oblasti poljoprivrede, organizovanje stručnih predavanja vezanih za pojedine oblasti proizvodnje u cilju podizanja nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača;

 

- obezbeđivanje uslova za sprovođenje mjera za uzgoj, zaštitu i lov divljači;

 

- utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto taksi prevoza i linijskog prevoza i obavljanje javnog prevoza teretnim motornim vozilima, kao i obavljanje prevoza za sopstvene potrebe; donošenje plana linija i raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor prevoznika za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; utvrđivanje, registrovanje i ovjeravanje reda vožnje po pojedinim linijama; praćenje cijena usluga prevoza u linijskom i vanlinijskom prevozu putnika; upravni nadzor kod subjekata kojima je povjerena funkcija obavljanja javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju i auto taksi prevozu putnika; davanje mišljenja i pripremu prijedloga akta o davanju saglasnosti na odredbe Statuta i drugih akata kojima se uređuje način ostvarivanja javnog interesa u oblastima javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju i u oblasti saobraćajne infrastrukture za privredna društva čiji je osnivač Opština;

 

- utvrđivanje vodnih uslova, izdavanje vodnih saglasnosti i vodnih dozvola; utvrđivanje i praćenje stanja

erozivnih područja na teritoriji opštine i utvrđivanje mjera erozivne zaštite; vođenje vodnih knjiga i katastra

voda;

 

- učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana; davanje prijedloga za donošenje Odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom; učestvovanje u izradi razvojnih projekata koji su od značaja za opštinu i staranje o realizaciji istih; vršenje poslova koji se odnose na izradu projekata i sprovođenje implementacije istih; obavljanje poslova iz oblasti prekogranične saradnje, izradu projekata i kandidovanje istih za dobijanje sredstava iz pretpristupnih i drugih fondova evropske Unije i vršenje njihove implementacije;

- vršenje poslova koji se odnose na obavljanje pripremnih radnji i izradu propisa o osnivanju lokalne turističke organizacije i učestvovanje u radu njene skupštine;

 

- izdavanje odobrenja preduzetnicima za obavljanje djelatnosti presnimavanja i iznajmljivanja filmova

zabilježenih na video trakama i drugim nosačima zvuka i slike i utvrđivanje prestanka njihovog rada;

 

- vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti turizma, u skladu sa zakonom;

 

- ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;

 

- učestvovanje u radu stručnih komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;

 

- pripremanje propisa iz oblasti energetske efikasnosti (Lokalni energetski plan, Akcioni plan); sprovođenje mjera energetske efikasnostiiz LEP; planiranje, praćenje i izvještavanje o efikasnom korišćenju energije i energenata; podsticanje projekata korišćenja obnovljivih izvora energije, informisanje građana o mogućnostima poboljšanja EE, značaju i efektima primjene mjera EE; utvrđivanje podsticajnih mjera za poboljšanje EE na svom području kao i na uspostavljanju i vođenju informacionog sistema potrošnje energije i energenata;

 

- vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;