Aleksandra Bošković, sekretarka

Tel/fax: +382 (0) 50 432 921
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)


                                                                                                                                     Član 10


Sekretarijat za uređenje prostora vrši poslove koji se odnose na:

1) izradu propisa iz oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata;

2) izradu Programa uređenja prostora Opštine;

3) pripremne poslove na izradi i donošenju lokalnih planskih dokumenata po posebnom postupku u skladu sa članom 219 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17); davanje predloga smjernica za izradu programskog zadatka o izradi planskog dokumenta; davanje mišljenja na nacrt plankog dokumenta; učešće u javnoj raspravi u vezi nacrta planskog dokumenta; pripremne poslove na izradi i donošenju urbanističkih projekata; vođenje dokumentacione osnove o prostoru; praćenje stanja u prostoru i vođenje informacionog sistema u prostoru;

4) sprovođenje postupka legalizacije bespravno podignutih objekata; sistematizovanje i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnesen zahtjev ili koji nijesu ispunili uslov za legalizaciju i dostavljanje iste nadležnom inspekcijskom organu, organu lokalne uprave nadležnom za donošenje rješenja o alternativnom smještaju i organu lokalne uprave nadležnomza utvrđivanje naknade za korišćenje prostora;

5) izdavanje urbanističko-tehničkih uslova; izdavanje građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata za koje je nadležan do pravosnažnog okončanja započetih postupaka i izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; primjenu propisa za pomoćne objekte i objekte od opšteg interesa do donošenje Plana generalne regulacije Crne Gore; izdavanje odobrenjaza postavljanje, odnosno građenje pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u skladu sa propisom donesenim do dana stupanja na snagu Zakona;

6) izdavanje izvoda iz planske dokumentacije, vođenje postupka kompletiranja urbanističkih parcela i parcelacije katastarskih parcela u skladu sa usvojenim planskim dokumentima;

7) vođenje postupka za pretvaranje posebnih i zajedničkih dijelova stambene zgrade u poslovni prostor;

8) pripremanje propisa za utvrđivanje visine i načina naplate nadoknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za legalne i bespravne objekte; utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;

9) saradnju sa resornim ministarstvom pri donošenju planskih i razvojnih dokumenata (strategije, planovi, programi i sl.) koji se donose na osnovu posebnih propisa, a kojima se utičena planiranje prostora ili prostorni razvoj, sve u cilju ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa;

10) obezbjeđivanje učešća javnosti u postupcima izrade i donošenja planskih dokumenata, kao i obavještavanja i podsticanja učešća javnosti u poslovima planiranja i izgradnje;

11) elektronsku komunikaciju u postupku izrade i donošenja planskih dokumenata, donošenje upravnih i ostalih akata, međusobnu komunikaciju sa nadležnim organima državne uprave, organima lokalne samouprave i organima lokalne uprave;

12) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

13) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

14) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Sekretarijata kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

15) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.

 

 

 

  


Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za bespravne objekte

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista