2023.

Prijava građenja pomoćnog objekta-ograda 473 KO Bijelo Polje-Mehmed Karahmetović

Prijava građenja pomoćnog objekta-izgradnja AB na dijelu KO Mioče uz nekategorisani put u mjestu Mioče u zahvatu PUP-a Bijelo Polje

 

2022.

Prijava postavljanja - reklamnog panoa (bilborda)

Prijava postavljanja - reklamnog panoa (bilborda)

Prijava postavljanja - reklamnog panoa (bilborda)

 

2021.

 

Prijava građenja pomoćnog objekta-objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda (I faza)

Prijava građenja pomoćnog objekta-izgradnja AB zida sanacija klizišta na lokalnom putu Rasovo Bistrica u mjestu Strojtanica-Bijelo Polje

Prijava građenja pomoćnog objekta-izgradnja AB zida-sanacija klizišta na lokalnom putu Lipnica-Livadice u dužini od L=20,0m

Prijava građenja pomoćnog objekta-izgradnja AB zida-sanacija klizišta na lokalnom putu Gornji Sutivan-Kukulje u mjestu Gornji Sutivan