Spisak zaposlenih u Službi predsjednika Opštine i spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKONSKA REGULATIVA

Zakon o lokalnoj samoupravi("Službeni list Crne Gore", br. 002/18)

Zakon o državnoj upravi("Službeni list RCG", br. 038/03, Službeni list Crne Gore", br. 022/08, 042/11, 054/16, 013/18)

Zakon o finansiranju lokalne samouprave("Službeni list RCG", br. 042/03, 044/03, Službeni list Crne Gore", br. 005/08, 051/08, 074/10, 001/15, 078/15, 003/16, 030/17, 092/17)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima("Službeni list Crne Gore", br. 002/18)

Zakon o izboru odbornika i poslanika("Službeni list RCG", br. 004/98, 005/98, 017/98, 014/00, 018/00, Službeni list SRJ", br. 073/00, 009/01, 041/02, 046/02, 045/04, 048/06, 056/06, Službeni list Crne Gore", br. 046/11, 014/14, 047/14, 012/16, 060/17, 010/18)

Zakon o javnim nabavkama("Službeni list Crne Gore", br. 042/11, 057/14, 028/15, 042/17)

Zakon o odbrani("Službeni list RCG", br. 047/07, Službeni list Crne Gore", br. 086/09, 088/09, 025/10, 040/11, 014/12, 002/17)


ODLUKE I AKTI

 

 

Kadrovski plan za 2023. godinu - avgust

Pravilnik o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenog u Opštini Bijelo Polje i članova njegove uže porodice

Pravilnik o raspodjeli budžetskih sredstava za materijalno-tehničko opremanje javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bijelo Polje

Kadrovski plan za 2021. godinu - izmjene i dopune jun 2022. god

Pravilnik o dodjeli jednokratne novčane pomoći za liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje

Kadrovski plan za 2021.godinu

Pravilnik o obradi i zaštiti ličnih podataka-video nadzor

Odluka o formiranju arhivskog depoa Opštine Bijelo Polje

Odluka o uvođenju video nadzora

Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje za period 2019-2020.godine

Odluka o proglašenju Dana žalosti

Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju kontrolisanog procesa rada u Opštini Bijelo Polje

Kadrovski plan za 2020.godinu

Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrdjivanju visine naknade za rad u komisijama savjetima i radnim tijelima koje obrazuje predsjednik Opstine Bijelo Polje

Odluka o uslovima i načinu korištenja mobilne telefonije u Opštini Bijelo Polje

Javni poziv za sporazumni raskid radnog odnosa

Kadrovski plan za 2019. godinu

Odluka o organizaciji vršenja povjerenih poslova na eksploataciji i deponovanju rječnih nanosa na vodnom zemljištu

Odluka o usvajanju i stupanju na snagu Plana integriteta

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

Odluka o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 011/18, 019/18)

Odluku o dodjeli stipendija redovnim studentima za školsku 2018/19 godinu, osnovnih i specijalističkih studija sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, u iznosu od 300€, koja će se isplaćivati u tri jednake rate

Odluka o rasporedu radnog vremena u organima lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u komisijama, savjetima i radnim tijelima koje obrazuje predsjednik Opštine Bijelo Polje

Pravilnik o uslovima i postupku za ostvarivanje novčane pomoći lokalnog službenika i namještenika Opštine Bijelo Polje i članovima njegove uže porodice


IZDATA RJEŠENJA:2021

Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje ispita o poznavanju grada

 

 


IZDATA RJEŠENJA:2019

Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje

Rješenje o izmjenama Rješenja o obrazovanju Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje br.01-1913 od 21.02.2018.godine

Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje za period 2019-2020.godine

Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta-menadžera integriteta

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu plana integriteta

Rješenje o prestanku mandata Komisije za žalbe

Rješenje o formiranju Konsultativne grupe za praćenje sprovođenja Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za period 2017-2021.godine

Rješenje o imenovanju predstavnika Opštine Bijelo Polje za članove Socijalnog savjeta Opštine Bijelo Polje

 

 


IZDATA RJEŠENJA:2018

 Rješenje o imenovanju Komisije za popis pokretnih i nepokretnih stvari

Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana razvoja malinarstva u Bijelo Polju za period 2019-2025.godine

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019.godinu

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Rješenje o obrazovanju radne grupe za izradu Lokalnog plana zaštite životne sredine za period 2018-2022.godine

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Bijelo Polje za period 2019-2022.godine

Rješenje o obrazovanju radne grupe za rješavanje infrastrukturnih problema u mjesnim zajednicama u Opštini Bijelo Polje

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalne strategije razvoja sporta Opštine Bijelo Polje za period 2018-2021.godine

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za integraciju Roma za period 2018-2022.godine

Rješenje o obrazovanju Komisije za ocjenu opravdanosti zaahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć lokalnog službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje i članovima njegove uže porodice

Rješenje o obrazovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći i pomoći iz oblasti obrazovanja i stipendija

Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za prevenciju narkomanije za period 2018-2019 godine

Rješenje o imenovanju Komisije za licenciranje priplodnih bikova i pastuva na području Opštine Bijelo Polje

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje br.01-9613, od 03.11.2016 godine, br. 01-9613/1, od 27.04.2018 godine i br. 01-9613/2, od 07.05.2018 godine

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje br.01-9613, od 03.11.2016 godine i br. 01-9613/1, od 27.04.2018 godine

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje br.01-9613, od 03.11.2016 godine 

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje za period 2017-2018 godine, br.01-1094, od 03.02.2017 godine

Rješenje o obrazovanju Komisije za pregled stanja lokalnih puteva (kategorisanih i nekategorisanih) na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za prioritetno prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi osobama sa invaliditetom i Akcionog plana za prilagođavanje fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2018-2021.godine

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za odabir najpovoljnije lokacije za izgradnju stambenih objekata za smještaj romske populacije

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za prevenciju narkomanije za period 2018-2019.godine

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za integraciju Roma za period 2018-2022.godine

Rješenje o formiranju Radne grupe za praćenje i sprovođenje aktivnosti na realizaciji Projekta BJELASICA

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Elaborata o procjeni rizika i za izradu opštinskih planova zaštite i spašavanja od požara i zemljotresa na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Rješenje o obrazovanju Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje

Rješenje o formiranju Radne grupe za praćenje i sprovođenje aktivnosti na realizacji Projekta valorizacije Đalovića pećine

Rješenje o obrazovanju Radne grupe Lokalnog plana akcije za prevenciju narkomanije 2018-2019.godine

 

 


IZDATA RJEŠENJA:2017

Rješenje o imenovanju Komisije za popis pokretnih i nepokretnih stvari

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za integraciju Roma 2018-2022.godine

Rješenje o obrazovanju Radne grupe-LPA za prevenciju narkomanije 2018-2019

Rješenje o obrazovanju Radne grupe-LPA za mlade 2018-2022

Rješenje o obrazovanju Radne grupe-LPA za djecu 2018-2022

Rješenje o formiranju tima za certifikaciju