ZAKONSKA REGULATIVA

 

Zakon o državnim službenicima i namještenicima("Službeni list Crne Gore", br.002/18)

Zakon o lokalanoj samoupravi("Službeni list Crne Gore", br.002/18)

Zakon o upravnom postupku("Službeni list Crne Gore", br. 056/14, 020/15, 040/16, 037/17)

Uredba o naknadi troškova i nagradi u upravnom postupku("Službeni list Crne Gore", br.018/16)

Zakon o upravnomm sporu("Službeni list Crne Gore", br.054/16)

Zakon o državnoj upravi("Službeni list Republike Crne Gore", br. 038/03 od 27.06.2003, Službeni list Crne Gore", br. 022/08, 042/11, 054/16, 013/18)

Statut Opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.019/18)

Poslovnik Skupštine opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 019/18)

 


ODLUKE I AKTI

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", br. 013/15, 015/15, 032/15, 006/16, 007/16, 007/18)

Uputstvo o načinu rada, organizaciji i uslovima korišćenja arhivske građe un arhivskom depou Opštine Bijelo Polje