ZAKONSKA REGULATIVA

Zakon o komunalnoj policiji

Zakon o komunalnim djelatnostima

Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima(''Sl.list CG'',br.033/12,058/14,014/17)

Zakon o inspekcijskom nadzoru("Sl list RCG", br. 039/03, Sl list CG", br. 076/09, 057/11, 018/14, 011/15, 052/16)

Uredba o povjeravanju dijela poslova Uprave policije Prijestonici Cetinje i Opštinama Bar, Budva, Bijelo Polje, Tivat, Kotor, Nikšić, Ulcinj i Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore", br. 007/13)

 


ODLUKE I AKTI

 

Odluka o komunalnom redu("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 002/08, 022/09, 033/12)

Odluka o određivanju naziva ulica, mostova i parkova u Bijelom Polju ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.017/15, 001/16)  

 


IZDATA RJEŠENJA:2018

  Rješenje:10/1-352/1; 06.02.2018.godine