SPISAK ZAPOSLENIH

Red.broj

Ime I prezime

Zvanje

1.

Admir Mustajbašić

Direktor Uprave

2.

Ljiljana Pavićević

Pomoćnica Direktora

3.

Dženita Kalić

Samostalna referentica-tehnička sekretarica

4.

Suzana Kolić

Rukovoditeljka sektora za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda

5.

Amra Zajmović

Samostalna savjetnica I-ovlaščćeno službeno lice vođenje i rješavanje u upravnom postupku

6.

Marija Rudić

Samostalna savjetnica I-ovlašćeno službeno lice za vođenje i rješavanje u upravnom postupku

7.

Bojana Grebović

Samostalna savjetnica III za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda

8.

Zorica Janković

Samostalna savjetnica I-ovlašćeno službeno lice za vođenje i rješavanje u upravnom postupku

9.

Sasa Adžić

Samostalni savjetnik II-ovlašćeno službeno lice za vođenje i rješavanje u upravnom postupku

10.

Tijana Dulović

Samostalna savjetnica II-ovlašćeno službeno lice za vođenje i rješavanje u upravnom postupku

11.

Zada Bećirović

Samostalna referentica - blagajnica

12.

Ljuban Veličković

Savjetnik I-za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda

13.

Marija Gutić

Savjetnica I-za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda

14.

Hajro Nasufović

Savjetnik I-za naplatu lokalnih javnih prihoda

15.

Selvir Memić

Saradnik I-za naplatu lokalnih javnih prihoda

16.

Indira Ćorović

Savjetnica I-za naplatu lokalnih javnih prihoda

17.

Rasim Zeković

Saradnik I-za naplatu lokalnih javnih prihoda

18.

Šujo Redžić

Savjetnik I-za naplatu lokalnih javnih prihoda

19.

Ljubiša Leković

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

20.

Ramzija Bahor

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

21.

Mevluda Salemović

Samostalna referentica za naplatu lokalnih javnih prihoda

22.

Esad Sijarić

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

23.

Kemal Smailović

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

24.

Božidar Šutović

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

25.

Draško Kovačević

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

26.

Vuko Nišavić

Samostalni referent za naplatu

27.

Vidoje Knežević

Inspektor I-za inspekcijsku kontrolu lokalnih javnih prihoda

28.

Iljaz Hasanagić

Inspektor I-za inspekcijsku kontrolu lokalnih javnih prihoda

29.

Hidajet Kajević

Inspektor I-za inspekcijsku kontrolu lokalnih javnih prihoda

30.

Ivo Andrić

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

31.

Bakija Hakim

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

32.

Šućro Bučan

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

33.

Ranko Radojević

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

34.

Nikodin Zečević

Samostalni referent za naplatu lokalnih javnih prihoda

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

R.broj

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1

Mustajbašić Admir

Direktor Uprave

1416,61 €

2

Pavićević Ljiljana

Pomoćnica direktora Uprave

1167,24

 Maj 2022.godine