SPISAK ZAPOSLENIH

Rb.

Ime i prezime

Zvanje

1.       

Bošković Aleksandra

Sekretar Sekretarijata

2.       

Bošković Budimka

Rukovodilac Sektora za prostorno planiranje

3.       

Kljajević Zoran

Samostalni savjetnik I za pravne poslove

4.       

Bahović Feriz

Samostalni savjetnik I za izgradnju objekata

5.       

Bugarin Dobrila

Samostalni savjetnik I za izgradnju i legalizaciju objekata

6.       

Ojdanić Ljiljana

Samostalna savjetnica II za izgradnju objekata

7.

Čabarkapa Nevena

Viša savjetnica III za izgradnju i legalizaciju objekata

8.       

Badžić Fehima

Samostalna referentica–administrativna sekretarka

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Rb.

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.       

Aleksandra Bošković

Sekretar

1513,08 €

  Maj 2022.godine