SPISAK ZAPOSLENIH

Rb.

Ime i prezime

Zvanje

1.       

Šahman Haris

Sekretar

2.       

Dobardžić Abdulah

Pomoćnik sekretara

3.

Badžić Fehima

Samostalna referentica–administrativna sekretarica

4.      

Bošković Budimka

Rukovoditeljka sektora za prostorno planiranje

5.

Bugarin Dobrila Samostalna savjetnica I za izgradnju i legalizaciju objekata

6.

Bošković Aleksandra Samostalna savjetnica I za izgradnju i legalizaciju objekata

7.       

Ojdanić Ljiljana

Samostalna savjetnica II za izgradnju objekataa

8.

Kljajević Zoran

Samostalni savjetnik I za pravne poslove

9.       

Čabarkapa Nevena

Viša savjetnica III za izgradnju i legalizaciju objekata

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Rb.

Ime i prezime

Zvanje

NETO zarada

1.       

Šahman Haris

Sekretar

1,057,80 €

2.

Dobardžić Abdulah

Pomoćnik Sekretara

             977,97 €

Februar 2024.godine