Izdata rješenja - 2019

Rješenje o slobodnom pristupu informaciji br. 08/1-804/1 od 15.03.2019 godine po zahtjevu AD Kompas-arming, AD Radnik-komerc, AD Kompas-servis, Ad Radnik-invest

Rjesenje o slobodnom pristupu informaciji br. 08/1-6472/1 od 04.01.2019. godine

Rjesenje o slobodnom pristupu informaciji br. 08/1-2284/1 od 12.07.2019. godine

 

 

 

Izdata rješenja - 2018

 

 

Rjesenje br UP 932 - 08 - 316 od 30.01.2018. o slobodnom pristupu informaciji

 

Izdata rješenja - 2017

 

Rjesenje o slobodnom pristupu informaciji br. 032-08/1-4338/1 od 20.12.2017. godine

Rjesenje o slobodnom pristupu informaciji br. 032-08/1-1573/1 od 15.05.2017. godine

Rjesenje o slobodnom pristupu informaciji br. 08/1-12077/1 od 12.01.2017. godine

Rješenje o slobodnom pristupu informaciji br. 08/1-12/1 od 18.01.2017. godine po zahtjevu NVO ‘’EUROMOST’’ iz Bijelog Polja 

Rješenje o slobodnom pristupu informaciji br. 032-08/1-168/1 od 03.03.2017. godine po zahtjevu GPP ‘’Radnik invest’’ AD iz Bijelog Polja 

Rješenje o slobodnom pristupu informaciji br. 032-08/1-1633/1 od 19.05.2017. godine po zahtjevu DOO ‘’EKO-MESO’’ iz Bijelog Polja 

Rješenje o slobodnom pristupu informaciji br. 032-08/1-1218/1 od 18.04.2017. godine po zahtjevu ‘’NEVLADINO UDRUŽENJE OTPOR ZA ZAŠTITU FLORE I FAUNE’’ iz Bijelog Polja