Na osnovu člana 3. Odluke o finansiranju projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, na sastanku održanom  23.07.2018. godine,d o n i j e l a   j e:

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv

korupcije na lokalnom nivou

1. Novčana sredstva iz budžeta Opštine Bijelo Polje opredijeljena za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, u ukupnom iznosu od 6.000,oo eura, sa budžetske pozicije 431-4-16, dodijeljuju se NVO „Euromost“ za projekat „Stop korupciji na lokalnom nivou“.

2. Ova Odluka  je konačna.

3. Ova Odluka biće objavljena na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

 

Obrazloženje

Opština Bijelo Polje – Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou br.04/1-5910 od 22.06.2018.godine. Na isti se prijavila jedna organizacija – NVO„Euro most“  sa projektom „Stop korupciji na lokalnom nivou“.

Postupajući po Javnom konkursu Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou, je razmatrala podnešeni zahtjev – projekat i shodno kriterijumima iz tačke 5.7. Javnog konkursa ocijenila da isti zaslužuje finansiranje iz sredstava budžeta Opštine Bijelo Polje.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja iste.

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK KOMISIJE,

                                                                                                             Saida  Čikić


Skeniranu Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou možete preuzeti ovdje ... pdf