Skupština opštine Bijelo Polje je na današnjoj XXIX sjednici usvojila: novi Statut Opštine, Poslovnik Skupštine opštine Bijelo Polje, Odluku o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Lješnica, Odluku o osnivanju Biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje-Ravna Rijeka”, “Ribarevine-Poda”, Izvještaj o radu DOO Vodovod Bistrica za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu, Izvještaj o radu Turističke organizacije Bijelo Polje za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu,  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske reserve i o kreditnom zaduženju, Izvještaj o radu Centra za djelatnosti kulture za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu, Izvještaj o radu JU Muzej Bijelo Polje za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu, Plan i Program rada sa finansijskim planom za 2018.godinu JU Centar za sport i rekreaciju, Informaciju o radu Opštinske organizacije Crvenog Krsta za 2017.godinu sa Programom rada za 2018.godinu, Odluku o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju broja potpredsjednika Opštine, Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“, Odluku o izmjenama Odluke o organizovanju JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „ Tisa“.

Usvojen je novi Statut Opštine Bijelo Polje, koji je usklađen sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Skupština je usvojila i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje, Odluku o oslobađanju plaćanja dugovanja po osnovu naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje za poreskog obveznika ,,Eko meso“ Bijelo Polje i preporuku za oslobađanje poreza koji se odnose na  kompaniju Franca, Odluku o finansiranju projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Skupština je za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje izabrala Amela Pilicu.