Odbornici Skupštine opštine, usvojili su danas Predlog Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu, kojim je budžet uvećan za oko pet miliona eura. Rebalansom budžeta ukupni prihodi planirani su u iznosu od oko 20 miliona i 650 hiljada eura, što je u odnosu na Odluku o budžetu više za skoro pet miliona eura.

Rebalans budžeta je uslovljen prilivom sredstava u tekućoj godini po osnovu Odluke Skupštine o refinansiranju kreditnih obaveza kod komercijalnih banaka po povoljnijim uslovima, kao i ukidanjem pojedinih organizacionih jedinica i prelaskom njihove nadležnosti u okvire drugih jedinica.

Predsjednik Petar Smolović je kazao da je u skladu sa sanacionim planom u prošloj godini Opština uspjela da izmiri preko 2 miliona eura duga, te da od kada se on nalazi na mjestu predsjednika nije bilo novih zaduženja.

“Uspjeli smo da refinansiramo nepovoljne kredite i sada ćemo vraćati obaveze po najnižoj stopi. Sa refinansiranjem kredita smo napravili uštedu u budžetu oko 600 hiljada na godišnjem nivou, dok se plate zaposlenima redovno isplaćaju, kao i porezi i doprinosi, obaveze prema studentima, poljoprivrednicima i nevladinim organizacijama” – rekao je Smolović.

Većinom glasova podržan je predlog predsjednika Opštine, Petra Smolovića, kojim je predviđeno da Opština Bijelo Polje uloži 20 hiljada eura u rekonstrukciju Operacionog bloka Opšte bolnice.

Odbornici su usvojili i Predlog Odluke o porezu na nepokretnostima, čijom primjenom neće doći do povećanja ostvarivanja prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti.

Pored studenata sa visokom prosječnom ocjenom, pravo na opštinsku stipendiju imaće i studenti bez oba roditelja, lica sa invaliditetom i pripadnici romske populacije, bez obzira na uspjeh. Takođe, ovom Odlukom, pravo na stipendiju dobiće i studenti koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja, uz uslov da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 8, odnosno, odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi. Za ovu namjenu opština je opredijelila 50 000 eura.

Na jedanaestoj sjednici odbornici su podržali i prijedloge odluka o imenovanju žirija za dodjelu nagrade „3. januar“, za dodjelu javnih priznanja, a izabrane su i etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, kao i za lokalne službenike i namještenike. Usvojen je i Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje dalekovoda za Đalovića pećinu.

Odbornici su u okviru poslednje tačke razmatrali Izvješaj o radu JU Dom za stare Bijelo Polje.