Odbornici Skupštine opštine Bijelo Polje, na današnjoj sjednici usvojili su sa 24 glasa od isto toliko prisutnih, Zaključak kojim se predlaže Skupštini Crne Gore - Odboru za ekonomiju, finansije i budžet da podnese amandman na Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu, kojim bi se planirao veći iznos finansijskih sredstva u kapitalnom budžetu za nastavak realizacije kapitalnih projekata na teritoriji opštine Bijelo Polje (Ski centar Cmiljača i Đalovića pećina i put Srdjevac - Lozna), koji su od suštinskog značaja za razvoj Bijelog Polja i zaustavljanje daljeg iseljavanja stanovništva.

Predsjednik Opštine Petar Smolović je kazao da se ovdje ne radi o lokalnim projektima kako se u javnosti želi predstaviti, već su ovo državni projekti koji utiču na ekonomski razvoj cijele države, a djelimično i opštine na čijoj se teritoriji realizuju.

“Očigledno je primijenjen pogrešan kriterijum prilikom određivanja koji se projekti nastavljaju Kapitalnim budžetom, jer je većina krupnih državnih projekata dovedena u pitanje, a to su projekti koji su značajni za ekonomiju cijele države, bez obzira na teritoriji koje opštine je predviđena njihova realizacija” – kazao je Smolović.

Predsjednik se zapitao ako se već morao umanjiti iznos za Kapitalni budžet, po kom kriterijumu je to urađeno i da li postoji neki osnovni kriterijumi na osnovu kojeg je to trebalo biti urađeno.

“Ukoliko je postojao, valjda je logično da je prvi kriterijum trebao biti nastavak ugovorenih radova. To je osnovno. A drugi kriterijum je da se radi o razvojnom projektu. Koji su to razvojni projekti koji podstiču lokalnu i državnu ekonomiju, koji su to projekti koji dovode turiste i otvaraju nova radna mjesta. Logično je da se takvi projekti trebaju nastaviti” – pitao je predsjednik Opštine.

Prema predlogu Uprave javnih radova planirana sredstva za ovu godinu su trebala da iznose 16.4 milliona eura, za tri kapitalna projekta u Bijelom Polju, a Vlada je Nacrtom budžeta za ove projekte u 2021. Godini predvidjela 2.7 miliona eura.