Na današnjoj sjednici Skupštine Opštine Bijelo Polje, usvojen je Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcije lokalne samouprave za 2021. godinu.

Tokom 2021. godine lokalna samouprava realizovala je najveći dio planiranih aktivnosti pri čemu su u pojedinim oblastima rezultati rada značajno premašili ciljeve i očekivanja. Takav je slučaj i sa jednom od najvažnijih stavki – budžetskim prihodima, koji su na kraju godine iznosili 14.472.428,80 eura a što prema preliminarnim podacima iznosi 101.06 posto ostvarenja budžeta Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu. Govoreći u parlamentu, predsjednik Petar Smolović je istakao da su budžetska stabilnost i pozitivni finansijski trendovi obezbijedili kvalitetnu osnovu za realizaciju planiranih aktivnosti.

“Prije pristupanja izrade Izvještaja za 2021. godinu, razmatrani su izvještaji o radu organa lokalne uprave, stručnih i posebnih službi, tako da se kroz ovaj materijal na potpun i sveobuhvatan način može sagledati funkcionisanje lokalne samouprave u svim njenim segmentima, kako bi se imala potpunija i jasnija slika o ostvarenim poslovima i rezultatima rada u protekloj godini” – kazao je predsjednik Opštine.

On je istakao da je stabilizacija javnih finansija doprinijela da se u prošloj godini zaposlenima u organima lokalne uprave isplati 13 zarada – čime na današnji dan nema dugovanja zarada prema zaposlenima.

“Reprogramirani poreski dug se redovno izmiruje shodno Ugovoru o reprogramu poreskog duga, kao i sanacioni krediti prema komercijalnim bankama uz povoljnije kamatne stope koje donose uštedu u budžetu za oko 600.000,00€ na godišnjem nivou. Tokom 2021. godine otplatili smo 1.004.926,93 eura duga, dok smo za prethodni četvorogodišnji period dug Opštine smanjili za 4.775.346,08 eura, a pri tom nismo napravili ni jedno novo zaduženje” – rekao je predsjednik Opštine.

Uštede su ostvarene i kroz druge aktivnosti lokalne samouprave, materijalni troškovi, usluge, izdaci za gorivo, telefonski troškovi, troškovi reprezentacije i službena putovanja su svedeni na najmanju moguću mjeru.

“Sklapanjem povoljnijih ugovora sa mobilnim operaterima smanjili trošokove mobilne telefonije za 40%. Smanjili smo i troškove fiksne telefonije, administrativnog materijala za takođe 40%, postigli uštede u potrošnji goriva zanavljanjem službenih automobila i ugradnjiom GPS-a u svim vozilima koje koristi Opština. Od svih tih ušteda, povećavali smo izdvajanja za mjere podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sa 150.000 eura koliko su bile u 2018. godini na 250.000 eura u 2021. godinu u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj, dok smo u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj mjere podsticaja povećali sa 60.000 eura iz 2018. na 100.000 eura u 2021. godini” – kazao je predsjednik Opštine.

On je istakao da je u izvještajnom periodu Opština Bijelo Polje, uprkos postojanju brojnih socio-ekonomskih izazova koje je donijela pandemija virusa covid 19, uspjela da održi stabilnost javnih finansija i obezbijedi uslove za dalji razvoj grada i nastavak započetih kapitalnih projekata. 

Predsjednik Smolović je kazao da saradnja sa Vladom Crne Gore nije bila na uobičajeno dobrom nivou i ako nije manjkalo inicijative sa naše strane. Međutim, ostvarena je dobra saradnja i komunikacija sa ostalim državnim organima, kao i sa brojnim međunarodnim organizacijama, ambasadama, vjerskim zajednicama, nevladinim sektorom, medijima, kao i sa investitorima koji su zainteresovani za ulaganja na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Prvi čovjek Opštine je iskoristio priliku da se osvrne i na četvorogodišnji rad lokalne samouprave i aktivnosti koje su realizovane za dobrobit građana.

“Povećane su naknade za novorođenčad sa 50 eura iz 2018. godine na 250 eura u 2021. godini, za rođenje dvojki Opština daje naknadu od 1.000 eura, a za rođenje trojki naknada je 3.000 eura, dok prva rođena beba u kalendarskoj godini dobija pomoć od 500 eura.  U prethodnom četvotogodišnjem periodu dodjeljivali smo besplatne udžbenike, prvo za đake prvake u svim osnovnim školama, a onda i za sve učenike prva 4 razreda osnovnih škola, dok to nije država preuzela, a od tada Opština daje besplatan školski pribor učenicima koji pohađaju prva četiri razreda osnovne škole. Takođe su obezbijeđene i uručene nagrade najboljim osnovcima i srednjoškolcima u našem gradu – dobitnicima diplome Luča” – istakao je Smolović i dodao je da su proširena izdvajanja za studentske stipendije, pa su osim studentima osnovnih, dodate i stipendije studentima specijalističkih studija, studentima magistarstih i doktorskih studija.

Kroz dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava, već dvije godine unazad, pomažemo razvoj ženskog preduzetništva i mladih preduzetnika, te smo u ovoj godini u iznosu od po 20.000 eura podržali 8 preduzetnica i 6 mladih preduzetnika. U 2022. godini za pomoć ženskom preduzetništvu i mladim preduzetnicima opredijelili smo iznos od 200.000,00 eura.

“Kako bi ublažili negetivne efekte korona krize po građane i privredu u našoj opštini, oslobodili smo preduzetnike i privredna lica obaveze plaćanja lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje ljetnjih bašti i drugih pokretnih privremenih objekata za 2021. godinu” – kazao je predsjednik Smolović.

Predsjednik se u svom izvještaju osvrnuo i na četvorogodišnji investicioni ciklus, u iznosu većem od 72 miliona eura, dok je sa davanjem za socijalno dječiju zaštitu, obrazovne ustanove, Mjesne zajednice, sportsku infrastrukutu taj iznos prelazi iznos od 100 miliona eura.