U nastavku 18. sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, odbornici su većinom glasova usvojili programe rada i finansijske planove javnih ustanova u Bijelom Polju.

Odbornici su podržali programe i finansijske planove Centra za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“, Centra za sport i rekreaciju, Centra za podršku djeci i porodici, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa”,  “Ratkovićeve večeri poezije” i Muzej Bijelo Polje.

Usvojen je izvještaj o osposobljenosti d.o.o „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje za zimsku sezonu, kao i plan i program rada ovog preduzeća za 2021. godinu.

Usvajanjem ovih tačaka završeno je zasijedanje, a o treminu nastavka 18. sjednice, javnost će biti informisana.

Preostalo je da se odbornici izjasne o Programu rada i finansijskom planu d.o.o Vodovod “Bistrica”, kao i Programu rada i finansijskom planu DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2021. godinu, zajedno sa zaključcima o davanju saglasnosti na program rada.

Odbornici u lokalnom parlamentu razmatraće i niz izvještaja, među kojima su izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2017-2021.godine za 2019.godinu; o izvršenju Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje 2019-2021 godine za 2019.godinu; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu (kat.parcela 679/1 površine 35 m2 i kat.parcela 679/1 površine 37 m2); Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu ( kat.parcela 971/5 površine 68 m2); kao i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu ( kat.parcele 2096/12 površine 44 m2 i kat parcela 2096/13 površine 1 m2); Izbor, imenovanja.

Ostalo je i da se izjasne o Predlogu Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO; Predlogu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za podršku djeci i porodici i Predlogu Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i evropske integracije.