Komisija za raspodjelu novčanih sredstava nevladinim organizacijama 2020.god. na osnovu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija(“Sl.list Crne  Gore-opštinski propisi”, br.004/17) i Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2020. godinu, usvojila je: PRELIMINARNU RANG LISTU PROJEKATA

PRELIMINARNA RANG LISTA PROJEKATA

Broj

Naziv NVO

Bodovi

1.

NVO“Sportska školica Agoge“ - Sportsko rekreativni portal Bijelog Polja“

98,57

2.

NVO”Srpsko društvo sveti Sava” – Dani srpske kulture

95,71

3.

NVO”Kalem”–Islamski epigrafski spomenici bjelopoljskog kraja  

95,57

4.

NVO”Bjelopoljski demokratski centar” – Aktivni učenički parlamenti

95,28

5.

NVO”Udruženje za podršku OSI Bijelo Polje” – Prevencija, najbolji izbor za žene sa invaliditetom

94,57

6.

NVO“Spasi svoj život” – Botanički eko vrt-učionica na otvorenom

94,28

7.

NVO”Muzička baština” – Festival izvorne muzike

94,00

8.

NVO”Voz neprebola” – Obilježavanje 15 godina od željezničke nesreće na Bioču

93,28

9.

NVO”Udrženje otpor za zaštitu flore i faune” – Turistički potencijali Bistrice

93,00

10.

NVO”Evropska razvojna ideja” – Podignemo svijest za bolje svih nas – Covid vakcina

92,85

11.

NVO”E-Roma” – Integracija Roma u društvene procese-Naš san(Amaro suvno)

92,28

12.

NVO“Omladinski informativni centar” – Podrška LPA u oblasti invalidnosti za period 2017-2021 sa posebnim osvrtom na ruralna područja

91,83

13.

NVO”Razvojni centar Bijelo Polje” – Organska hrana-šansa bjelopoljske poljoprivrede

90,57

14.

NVO”Susreti škola Sipanje” – Razvoj sporta u ruralnim oblastima opština Bijelo Polje i Petnjica

90,42

15.

NVO”Udruženje roditelja Oaza Bijelo Polje” – Podrška je naša potreba

89,57

   

16.

NVO“Udruženje paraplegičara za Bijelo Polje i Mojkovac“ – Unapređenje zapošljivosti i stvaranje održivih rješenja

88,85

17.

NVO”Brain” – Psihološka podrška osoba sa invaliditetom u doba pandemije korona virusa

88,57

18.

NVO”Opštinsko udruženje multiple skleroza” - Psohosocijalna podrška OSI i njihovim porodicama u borbi sa covid-19

87,16

19.

NVO”Udruženje za razvoj civilnog društva” – Živi pozitivno sa virusom covid 19

86,57

20.

NVO”Centar za preduzetništvo NGO Enterprise” – Ideje za biznis-škola za mlade preduzetnike

86,42

21.

NVO”Kan” – Muzički snovi

86,14

22.

NVO”Klub kulture” – Break the fake news-medijska pismenost mladih

85,71

23.

NVO”Organizacija gluvih i nagluvih veterana” – Unapređenje položaja zajednice gluvih u Bijelom Polju-pobijedimo barijere u komunikaciji

85,42

24.

NVO”Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac” – Relaksacija i psihofizička rehabilitacija osoba sa smetnjama vida

85,14

25.

NVO”Manifest” – Kulturno bogatstvo moga kraja

84,85

26.

NVO”Kisele vode” – Turizam je nova šansa

84,28

27.

NVO”Multimedijalni studio” – Budi to što si

84,28

28.

NVO”Niti” – Izrada suvenira Bijelog Polja

82,57

29.

NVO”Novi put” – Dobre komšije

82,57

30.

NVO”Romski pokret” – Kulturna afirmacija bjelopoljskih Roma

82,42

31.

NVO”Zelena umjetnost” – Štetočine u zasadima maline(Rubus idaeus L) na prostoru Bijelog Polja

82,00

32.

NVO”Selo, naš izbor” – Podrška poljoprivrednih gazdinstava u Bijelom Polju

81,28

33.

NVO”Zelena dolina Potkrajci” – Edukacija poljoprivrednika o pravilnom upravljanju otpadom nastalom tretiranjem bilja

81,00

34.

NVO”Lens” – Slobodno kretanje za OSI

80,71

35.

NVO”Bonton” – Plesom u borbu protiv droge i promocija zdravih stilova života

79,28

36.

NVO”Škola sporta Bubamara” – Mladi sportisti protiv Covid-a

78,00

37.

NVO”SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje” – Osnaživanje i podrška ženama sa iskustvom nasilja

77,71

38.

NVO”Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica opštine Bijelo Polje” – Socijalna i zdravstvena zaštita potrošača-Iskoristi pravo sačuvaj zdravlje

76,28

39.

NVO”Forum muslimana” – Marketing i mogućnost plasmana proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje 

76,14

40.

NVO”Glas tradicije, dijaloga i tolerancije”- Kultura za sve

75,42

41.

NVO”Romi sa sjevera” – Digitalno opismenjavanje Roma

74,57

42.

NVO”Organizacija gluvih i nagluvih  Bijelo Polje” – Doprinos kvalitetnoj integraciji gluvih i nagluvih lica Opštine Bijelo Polje kroz usvajanje novih znanja, vještina i kompetencija

72,28

43.

NVO”Orion” – Skriveno blago

73,42

44.

NVO”Avangarda” – Mala škola umjetnosti

72,14

45.

NVO”Shark team-ajkula” – Unapređenje kvaliteta vazduha u Bijelom Polju u cilju razvoja ekološki održivog turizma sa posebnim osvrtom na obuku građana o upotrebi obovljivih izvora energije

72,14

46.

NVO”Sport iznad svega” – Sport za sve

72,00

47.

NVO”Stihom govorim” – VII međunarodni konkurs za djecu pjesnike, učenike osnovnih škola”Kraljevstvo bijelih rada”

71,14

48.

NVO”Sjever” – Stazama bijelih rada

70,28

49.

NVO”Udrženje pčelara-pčelar”

65,71

Uputstvo o pravnom sredstvu:  Na Preliminarnu rang listu projekata učesnici Konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja liste na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine. Prigovor se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.
                                                                                                      

                                                                                                      Predsjednik Komisije

                                                                                                            Ernad Suljević


Skenirana Preliminarna rang lista projekata NVO za 2020. godinu